1. «Ωιδή των Αναβαθμών, του Δαβίδ.» Ευφράνθην ότε μοι είπον, Ας υπάγωμεν εις τον οίκον του Κυρίου·
  2. Οι πόδες ημών θέλουσιν ίστασθαι εν ταις πύλαις σου, Ιερουσαλήμ·
  3. Ιερουσαλήμ, η ωκοδομημένη ως πόλις συνηρμοσμένη ομού.
  4. Εκεί αναβαίνουσιν αι φυλαί, αι φυλαί του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, διά να δοξολογήσωσι το όνομα του Κυρίου.
  5. Διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διά κρίσιν, οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ.
  6. Ζητείτε την ειρήνην της Ιερουσαλήμ· ας ευτυχώσιν οι αγαπώντές σε.
  7. Ας ήναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αφθονία εις τα παλάτιά σου.
  8. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίον μου, θέλω λέγει τώρα, Ειρήνη εις σέ·
  9. Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/19/122/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.