1. Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon,
 2. Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser.
 3. Synowie Judy: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć.
 4. Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.
 5. Synowie Peresa: Chesron i Chamul.
 6. Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu.
 7. Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą.
 8. Syn Etana: Azariasz.
 9. Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj.
 10. Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś — Nachszona, naczelnika potomków Judy.
 11. Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma — Booza.
 12. Booz był ojcem Obeda, a Obed — Jessego.
 13. Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei,
 14. czwartego Netaneela, piątego Raddaja,
 15. szóstego Osema, siódmego Dawida.
 16. A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej;
 17. Abigail zaś urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita.
 18. Kaleb, syn Chesrona, wziął za żonę Azubę, z której miał Jeriota. Oto jeszcze jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon.
 19. A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura.
 20. Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri — Besaleela.
 21. Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba.
 22. Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead.
 23. Zabrał też Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami; wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada.
 24. Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa.
 25. Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram — pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz.
 26. Miał też Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama.
 27. Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker.
 28. Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur.
 29. Żonie Abiszura, która mu urodziła Achbana i Molida, było na imię Abichajil.
 30. Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietny.
 31. Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj.
 32. Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny.
 33. Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela.
 34. Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.
 35. Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja.
 36. Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan — Zabada.
 37. Zabad był ojcem Eflala, a Eflal — Obeda.
 38. Obed był ojcem Jehu, a Jehu — Azariasza.
 39. Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles — Eleasy.
 40. Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj — Szalluma.
 41. Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz — Eliszamy.
 42. Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, ojca Chebrona.
 43. Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema.
 44. Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja.
 45. Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura.
 46. Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazera. Charan był ojcem Gazera.
 47. Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.
 48. Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę.
 49. Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa.
 50. Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim,
 51. Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader.
 52. Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, miał synów: Reajasza, Chasriego i Manachata,
 53. i rody Kiriat-Jearim, Jitrytów, Putytów, Szumatytów i Miszraitów; od nich wyszli Soreatyci i Esztaulici.
 54. Synowie Salmy: Bet-Lechem, Netofatyci, Atrot Bet-Joab, połowa Manachtytów, Soreici,
 55. rody pisarzy, mieszkających w Jabbes, Tireatyci, Szimeatyci, Sukatyci. Ci są zatem Kenitami, pochodzącymi z Chammat, od ojca domu Rekaba.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/13/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.