1. A oto są kapłani i lewici, którzy przyszli z Zorobabelem, synem Szealtiela, i Jozuem: Serajasz, Jeremiasz, Ezdrasz,
 2. Amariasz, Malluk, Chattusz,
 3. Szekaniasz, Charim, Meremot,
 4. Iddo, Ginneton, Abiasz,
 5. Mijjamin, Maadiasz, Bilga,
 6. Szemajasz oraz Jojarib, Jedajasz,
 7. Sallu, Amok, Chilkiasz, Jedajasz. — To byli zwierzchnicy kapłanów. A bracia ich za dni Jozuego,
 8. to jest lewici, byli następujący: Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szerebiasz, Juda, Mattaniasz; on i bracia jego kierowali śpiewem hymnów dziękczynnych;
 9. a Bakbukiasz, Unni i bracia ich stali naprzeciw nich przy wykonywaniu obowiązków.
 10. A Jozue był ojcem Jojakima, Jojakim był ojcem Eliasziba, Eliaszib — Jojady,
 11. Jojada był ojcem Jochanana, Jochanan był ojcem Jadduy.
 12. A za dni Jojakima głowami rodów byli następujący kapłani: w rodzie Serajasza — Merajasz; w rodzie Jeremiasza — Chananiasz;
 13. w rodzie Ezdrasza — Meszullam; w rodzie Amariasza — Jochanan;
 14. w rodzie Malluka — Jonatan; w rodzie Szekaniasza — Józef;
 15. w rodzie Charima — Adna; w rodzie Meremota — Chelkaj;
 16. w rodzie Iddo — Zachariasz; w rodzie Ginnetona — Meszullam;
 17. w rodzie Abiasza — Zikri; w rodzie Mijjamina … ; w rodzie Maadiasza — Piltaj;
 18. w rodzie Bilgi — Szammua; w rodzie Szemajasza — Jonatan;
 19. w rodzie Jojariba — Mattenaj; w rodzie Jedajasza — Uzzi;
 20. w rodzie Sallu — Kallaj; w rodzie Amoka — Eber;
 21. w rodzie Chilkiasza — Chaszabiasz; w rodzie Jedajasza — Netanel.
 22. Za dni Eliasziba, Jojady, Jochanana i Jadduy zostali spisani naczelnicy rodów kapłańskich w kronice prowadzonej aż do panowania Dariusza perskiego.
 23. Synowie Lewiego: naczelnicy ich rodów zostali spisani w Kronice, lecz tylko do dni Jochanana, syna Eliasziba.
 24. Zwierzchnikami lewitów byli: Chaszabiasz, Szerebiasz, Jozue, Binnuj, Kadmiel i bracia ich — którzy według rozporządzenia Dawida, męża Bożego, przy wielbieniu i dziękczynieniu stali naprzeciw nich, oddział równo z oddziałem —
 25. mianowicie: Mattaniasz, Bakbukiasz, Obadiasz; a odźwierni Meszullam, Talmon, Akkub trzymali straż przy składnicach u bram.
 26. Ci żyli za dni Jojakima — syna Jozuego, syna Josadaka — i za dni namiestnika Nehemiasza oraz kapłana-pisarza Ezdrasza.
 27. A na poświęcenie muru Jerozolimy odszukano lewitów, by ze wszystkich ich siedzib sprowadzić ich do Jerozolimy na radosny obchód poświęcenia przy hymnach i grze na cymbałach, harfach i cytrach.
 28. Zgromadzili się więc śpiewacy tak z okręgu otaczającego Jerozolimę, jak i z gospodarstw Netofatytów
 29. oraz z Bet-Haggilgal i z pól miejscowości Geba i Azmawet; śpiewacy bowiem zbudowali sobie gospodarstwa dokoła Jerozolimy.
 30. Kapłani i lewici oczyścili siebie, a potem oczyścili lud, bramy i mur.
 31. I wprowadziłem zwierzchników Judy przed mur, i ustawiłem dwa wielkie chóry dziękczynne. Jeden szedł wzdłuż muru w prawo ku Bramie Śmietników.
 32. Za nimi szedł Hoszajasz z połową zwierzchników Judy
 33. oraz Azariasz, Ezdrasz, Meszullam,
 34. Juda, Mijjamin, Szemajasz, Jeremiasz
 35. spośród kapłanów z trąbami; a Zachariasz — syn Jonatana, syna Szemajasza, syna Mattaniasza, syna Micheasza, syna Zakkura, syna Asafa —
 36. i bracia jego: Szemajasz, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda, Chanani z instrumentami muzycznymi Dawida, męża Bożego; a pisarz Ezdrasz szedł przed nimi.
 37. Dalej posuwali się oni ku Bramie Zródlanej, następnie poszli wprost przed siebie w kierunku stopni do Miasta Dawidowego, po drodze w górę przy murze obok pałacu Dawidowego, aż do Bramy Wodnej na wschodzie.
 38. Drugi chór dziękczynny — a ja byłem za nim oraz połowa zwierzchników ludu — szedł wzdłuż muru w lewo obok Wieży Piekarników aż do Muru Szerokiego,
 39. dalej obok Bramy Efraimskiej ku Bramie Jeszańskiej i ku Bramie Rybnej oraz wieży Chananeela, Wieży Seciny aż do Bramy Owczej; a stanęli przy Bramie Więziennej.
 40. Oba chóry dziękczynne stanęły przy domu Bożym, ja także i połowa zwierzchników ze mną;
 41. a kapłani: Eliakim, Maasejasz, Miniamin, Micheasz, Elioenaj, Zachariasz, Chananiasz byli z trąbami
 42. oraz Maasejasz, Szemajasz, Eleazar, Uzzi, Jochanan, Malkiasz, Elam i Ezer. Wtedy śpiewacy dali się słyszeć, a Jizrachiasz był ich kierownikiem.
 43. W owym dniu złożono znaczne ofiary; cieszyli się oni, gdyż Bóg dał im wielką radość; również żony i dzieci cieszyły się; a radość Jerozolimy słyszano z daleka.
 44. W owym czasie ustanowiono mężów nad składnicami dla zapasów: dla świętych darów pierwocin, dziesięcin, aby w nich zbierali z posiadłości miejskich udziały prawem nałożone na korzyść kapłanów i lewitów; Juda bowiem miał radość z kapłanów i lewitów, pełniących służbę.
 45. Oni wykonywali służbę Boga swego i służbę oczyszczenia — jak również śpiewacy i odźwierni — zgodnie z rozporządzeniem Dawida i syna jego Salomona.
 46. Albowiem za dni Dawida był Asaf jako pierwszy kierownikiem śpiewaków oraz pieśni pochwalnych i pieśni dziękczynnych dla Boga.
 47. Za dni Zorobabela i za dni Nehemiasza cały Izrael składał udziały na codzienne utrzymanie śpiewaków i odźwiernych; i wydzielano świętą należność lewitom, a lewici wydzielali ją synom Aarona.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/16/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2020