1. Przywódcy ludu zamieszkali w Jerozolimie, a reszta ludu rzucała losy celem wyznaczenia jednego z dziesięciu, żeby on osiedlił się w świętym mieście Jeruzalem, a owych dziewięciu — w innych miastach.
 2. A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie.
 3. Oto naczelnicy tego okręgu judzkiego, którzy zamieszkali w Jerozolimie — i w miastach judzkich. Izrael, kapłani, lewici, niewolnicy świątyni i synowie niewolników Salomona osiedlili się w miastach swoich: każdy w swojej posiadłości.
 4. W Jerozolimie zamieszkali synowie Judy i synowie Beniamina. Spośród synów Judy: Atajasz — syn Ozjasza, syna Zachariasza, syna Amariasza, syna Szefatiasza, syna Mahalalela, spośród synów Peresa,
 5. oraz Maasejasz — syn Barucha, syna Kol-Chozego, syna Chazajasza, syna Adajasza, syna Jojariba, syna Zachariasza, Szelanity.
 6. Wszystkich synów Peresa osiadłych w Jerozolimie było czterystu sześćdziesięciu ośmiu mężów zdolnych do boju.
 7. A oto synowie Beniamina: Sallu — syn Meszullama, syna Joeda, syna Pedajasza, syna Kolajasza, syna Maasejasza, syna Itiela, syna Izajasza,
 8. i bracia jego, dzielni wojownicy — dziewięćset dwudziestu ośmiu.
 9. A Joel, syn Zikriego, był zwierzchnikiem nad nimi, i Juda, syn Hassenui, stał jako drugi nad miastem.
 10. A spośród kapłanów: Jedajasz — syn Jojakima, syna
 11. Serajasza, syna Chilkiasza, syna Meszullama, syna Sadoka, syna Merajota, syna Achituba, księcia domu Bożego,
 12. i bracia jego pełniący służbę w świątyni: osiemset dwadzieścia dwie osoby; następnie Adajasz, syn Jerochama, syna Pelaliasza, syna Amsiego, syna Zachariasza, syna Paszchura, syna Malkiasza,
 13. i bracia jego, głowy rodzin: dwieście czterdzieści dwie osoby; dalej Amasaj — syn Azarela, syna Achzaja, syna Meszillemota, syna Immera,
 14. i bracia jego, dzielni wojownicy: sto dwadzieścia osiem osób; a zwierzchnikiem nad nimi był Zabdiel, syn Haggadola.
 15. A spośród lewitów: Szemajasz — syn Chaszszuba, syna Azrikama, syna Chaszabiasza, syna Bunniego.
 16. Nad służbą zewnętrzną domu Bożego stał spośród przełożonych nad lewitami Szabbetaj i Jozabad.
 17. Dalej był Mattaniasz — syn Miki, syna Zabdiego, syna Asafa, dyrygent hymnu, który na modlitwie intonował pieśń dziękczynną, a Bakbukiasz zajmował drugie miejsce między swymi braćmi, następnie Abda, syn Szammuy, syna Galala, syna Jedutuna.
 18. Wszystkich lewitów było w Mieście Świętym dwustu osiemdziesięciu czterech.
 19. Odźwierni: Akkub, Talmon i bracia ich, którzy stróżowali w bramach: sto siedemdziesiąt dwie osoby.
 20. Pozostała część Izraela, kapłanów, lewitów mieszkała we wszystkich miastach judzkich, każdy w swojej posiadłości.
 21. A niewolnicy świątyni mieszkali na Ofelu; Sicha i Giszpa stali na ich czele.
 22. Zwierzchnikiem lewitów w Jerozolimie był Uzzi — syn Baniego, syna Chaszabiasza, syna Mattaniasza, syna Miki; należał on do synów Asafa, którzy śpiewali podczas służby w domu Bożym;
 23. istniało bowiem co do nich rozporządzenie królewskie z ustaleniem porządku: kto ma śpiewać w kolejnych dniach.
 24. A Petachiasz — syn Meszezabela, jednego z synów Zeracha, syna Judy — był u boku króla dla załatwiania wszelkiej sprawy dotyczącej tego ludu.
 25. A co do gospodarstw z przynależnymi polami — to niektórzy z synów Judy mieszkali w Kiriat-Haarba i przynależnych wioskach, w Dibon i przynależnych wioskach, w Jekkabseel i przynależnych gospodarstwach,
 26. w Jeszua, Moladzie, Bet-Pelet,
 27. w Chasar-Szual, Beer-Szebie i w przynależnych wioskach,
 28. w Siklag, Mekona i w przynależnych wioskach,
 29. w En-Rimmon, Sora, Jarmut,
 30. Zanoach, Adullam z przynależnymi gospodarstwami, w Lakisz z przynależnymi polami, w Azece z przynależnymi wioskami; osiedlili się więc od Beer-Szeby do Ge-Hinnom.
 31. A niektórzy z synów Beniamina mieszkali w Geba, Mikmas, Ajja i Betel wraz z przynależnymi wioskami,
 32. Anatot, Nob, Anania,
 33. Chasor, Rama, Gittaim,
 34. Chadid, Seboim, Neballat,
 35. Lod, Ono i w Dolinie Cieśli.
 36. A co do lewitów, to niektóre grupy judzkie przeszły do Beniamina.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/pol/16/11/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019