1. rzekł Pan do Mojżesza i Eleazara, syna kapłana Aarona:
 2. Dokonajcie obliczenia całej społeczności Izraelitów według rodów, od dwudziestu lat wzwyż, zdolnych do walki.
 3. Mojżesz więc i kapłan Eleazar na równinach Moabu, naprzeciw Jerycha nad Jordanem, tak zarządzili:
 4. Od dwudziestu lat wzwyż, jak to Pan nakazał Mojżeszowi oraz Izraelitom przy wyjściu z Egiptu [spisze się lud]. Otóż Izralici, którzy wyszli z ziemi egipskiej, byli następujący:
 5. Pierworodnym Izraela był Ruben; synami Rubena byli: Henoch, od którego pochodzi ród Henochitów; od Pallu pochodzi ród Palluitów.
 6. Od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Karmiego ród Karmitów.
 7. To są rody Rubenitów. Liczba spisanych wynosiła czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydziestu.
 8. Synowie Pallu: Eliab,
 9. a synowie Eliaba: Nemuel, Datan i Abiram. Datan i Abiram byli to właśnie ci, którzy jako przedstawiciele zgromadzenia powstali przeciw Mojżeszowi i Aaronowi ze zgrają Koracha podczas jej buntu przeciw Panu.
 10. Wtedy ziemia rozwarła swoją paszczę i pochłonęła ich i Koracha, podczas gdy zgraja ginęła strawiona przez ogień — dwustu pięćdziesięciu mężów. Tak stali się oni jakby znakiem ostrzegawczym.
 11. Synowie jednak Koracha nie zginęli.
 12. Synowie Symeona według swoich rodów: od Nemuela pochodzi ród Nemuelitów; od Jamina ród Jaminitów; od Jakina ród Jakinitów.
 13. Od Zeracha pochodzi ród Zerachitów; od Saula ród Saulitów.
 14. To są rody Symeonitów: dwadzieścia dwa tysiące dwustu.
 15. Synowie Gada według swoich rodów: od Sefona pochodzi ród Sefonitów; od Chaggiego ród Chaggitów; od Szuniego ród Szunitów.
 16. Od Ozniego pochodzi ród Oznitów; od Eriego ród Eritów.
 17. Od Aroda pochodzi ród Arodytów; od Areliego ród Arelitów.
 18. To są rody Gadytów: według tego jak zostali spisani — czterdzieści tysięcy pięciuset.
 19. Synami Judy byli Er i Onan. Er i Onan umarli w kraju Kanaan.
 20. Synowie Judy według swoich rodów: od Szeli pochodzi ród Szelanitów; od Peresa ród Parsytów; od Zeracha ród Zerachitów.
 21. Synowie Peresa: od Chesrona pochodzi ród Chesronitów; od Chamula ród Chamulitów.
 22. To są rody Judy: według tego, jak zostali spisani — siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.
 23. Synowie Issachara według swoich rodów: Tola, od którego pochodzi ród Tolaitów; od Puwy pochodzi ród Punitów;
 24. od Jaszuba pochodzi ród Jaszubitów; od Szimrona ród Szimronitów.
 25. To są rody Issachara: według tego, jak zostali spisani — sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.
 26. Synowie Zabulona według swoich rodów: Sered, od którego pochodzi ród Sardytów; od Elona ród Elonitów, a od Jachleela ród Jachleelitów.
 27. To są rody Zabulonitów liczące sześćdziesiąt tysięcy pięciuset spisanych.
 28. Synowie Józefa według swoich rodów: Manasses i Efraim.
 29. Synowie Manassesa byli: Makir, od którego pochodzi ród Makirytów; Makir był ojcem Gileada. Od Gileada pochodzi ród Gileadytów.
 30. Synami Gileada byli: Jezer, od którego pochodzi ród Jezerytów; od Cheleka pochodzi ród Chelekitów.
 31. Dalej Asriel, od którego pochodzi ród Asrielitów; i Sychem, od którego pochodzi ród Sychemitów.
 32. Wreszcie Szemida, od którego pochodzi ród Szemidaitów, i Chefer, od którego pochodzi ród Chefrytów.
 33. Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki. Córkom Selofchada było na imię Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
 34. To są rody Manassesa: według tego, jak zostali spisani — pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
 35. To są synowie Efraima według swoich rodów: od Szutelacha pochodzi ród Szutlachitów; od Bekera ród Bakrytów, od Tachana ród Tachanitów.
 36. A ci są synowie Szutelacha: Eran, od którego pochodzi ród Eranitów.
 37. To są rody Efraimitów, razem trzydzieści dwa tysiące pięciuset spisanych. Są to potomkowie Józefa według swoich rodów.
 38. Synowie Beniamina według swoich rodów: Bela, od którego pochodzi ród Belaitów; od Aszbela pochodzi ród Aszbelitów; od Achirama ród Achiramitów.
 39. Od Szefufama pochodzi ród Szufamitów; od Chufama ród Chufamitów.
 40. Synami Beli byli Ard i Naaman; [od Arda pochodzi] ród Ardytów, a od Naamana ród Naamitów.
 41. To są potomkowie Beniamina według swoich rodów: według tego, jak zostali spisani — czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.
 42. To są synowie Dana według swoich rodów: od Szuchama pochodzi ród Szuchamitów; to są potomkowie Dana według swoich rodów.
 43. Wszystkie rody Szuchamitów — według tego, jak zostały spisane: sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu spisanych.
 44. Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów; od Jiszwiego ród Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów.
 45. Od synów Berii pochodzą: od Chebera ród Chebrytów; od Malkiela ród Malkielitów.
 46. Córka Asera nazywała się Sarach.
 47. To są rody Aserytów według tego, jak zostali spisani — pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
 48. Synowie Neftalego według swoich rodów: Jachsel, od którego pochodzi ród Jachseelitów; od Guni ród Gunitów,
 49. od Jesera pochodzi ród Jisrytów; od Szillema ród Szillemitów.
 50. To są rody Neftalego: według tego, jak zostali spisani — czterdzieści pięć tysięcy czterystu.
 51. Ogólna zaś liczba wszystkich Izraelitów: według tego, jak zostali spisani — sześćset jeden tysięcy siedemset trzydziestu.
 52. Następnie tak mówił Pan do Mojżesza:
 53. Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo.
 54. Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej — mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu.
 55. Kraj ma być dzielony losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach.
 56. Losem ma być rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze.
 57. A oto spis lewitów według ich pokoleń: od Gerszona pochodzi ród Gerszonitów; od Kehata ród Kehatytów; od Merariego ród Merarytów.
 58. A dalsze rody lewitów to: Libnici, Chebronici, Machlici, Muszyci i Korachici. Kehat był ojcem Amrama.
 59. Żona Amrama nazywała się Jokebed, a była córką Lewiego, urodzona w Egipcie. Z niej urodzili się Amramowi Aaron i Mojżesz oraz ich siostra Miriam.
 60. Aaronowi urodzili się Nadab, Abihu, Eleazar oraz Itamar.
 61. Jednak Nadab i Abihu zginęli, gdy nieśli przed Pana inny ogień w ofierze.
 62. Było ich wszystkich mężczyzn [w wieku] od jednego miesiąca wzwyż dwadzieścia trzy tysiące. Nie byli jednak spisani wraz z Izraelitami i nie otrzymali działu pośród Izraelitów.
 63. To byli ludzie, których spisał Mojżesz i kapłan Eleazar na równinach Moabu w pobliżu Jordanu, naprzeciw Jerycha.
 64. Pośród nich nie było nikogo z tych, których Mojżesz i Aaron spisali, gdy dokonywali spisu Izraelitów na pustyni Synaj.
 65. Rzekł im bowiem Pan, że umrą na pustyni i nie zostanie z nich żaden oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/04/26/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.