1. Και μετά την πληγήν ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Ελεάζαρ τον υιόν του Ααρών τον ιερέα, λέγων,
 2. Λάβετε το κεφάλαιον πάσης της συναγωγής των υιών Ισραήλ από είκοσι ετών και επάνω, κατά τους οίκους των πατέρων αυτών, πάντας τους δυναμένους εν τω Ισραήλ να εξέλθωσιν εις πόλεμον.
 3. Και ελάλησαν ο Μωϋσής και Ελεάζαρ ο ιερεύς προς αυτούς εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην, κατέναντι της Ιεριχώ, λέγοντες,
 4. Αριθμήσατε αυτούς από είκοσι ετών και επάνω, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωϋσήν και εις τους υιούς Ισραήλ, τους εξελθόντας εκ γης Αιγύπτου.
 5. Ρουβήν, ο πρωτότοκος του Ισραήλ· οι υιοί Ρουβήν ήσαν Ανώχ, εξ ου η συγγένεια των Ανωχιτών· εκ Φαλλού, η συγγένεια των Φαλλουϊτών·
 6. εξ Εσρών, η συγγένεια των Εσρωνιτών· εκ του Χαρμί, η συγγένεια των Χαρμιτών.
 7. Αύται είναι αι συγγένειαι των Ρουβηνιτών· και η απαρίθμησις αυτών ήτο τεσσαράκοντα τρεις χιλιάδες και επτακόσιοι τριάκοντα.
 8. και οι υιοί του Φαλλού ήσαν Ελιάβ·
 9. και οι υιοί του Ελιάβ, Νεμουήλ και Δαθάν και Αβειρών. Ούτοι είναι ο Δαθάν και ο Αβειρών, οι ονομαστοί εκείνοι εν τη συναγωγή, οι στασιάσαντες κατά του Μωϋσέως και κατά του Ααρών εν τη συνοδία του Κορέ, ότε εστασίασαν κατά του Κυρίου·
 10. και ήνοιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν αυτούς μετά του Κορέ, εν τω εξολοθρευμώ της συνοδίας αυτού, ότε το πυρ κατέφαγε τους διακοσίους πεντήκοντα ανθρώπους· και έγειναν εις σημείον·
 11. του Κορέ όμως οι υιοί δεν απέθανον.
 12. Οι υιοί Συμεών κατά τας οικογενείας αυτών ήσαν, εκ Νεμουήλ, η συγγένεια των Νεμουηλιτών· εξ Ιαμείν, η συγγένεια των Ιαμεινιτών· εξ Ιαχείν, η συγγένεια των Ιαχεινιτών·
 13. εκ Ζερά, η συγγένεια των Ζεριτών· εκ Σαούλ, η συγγένεια των Σαουλιτών.
 14. Αύται είναι αι συγγένειαι των Συμεωνιτών· κατά την απαρίθμησιν αυτών, εικοσιδύο χιλιάδες και διακόσιοι.
 15. Οι υιοί Γαδ κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εκ του Σιφών, η συγγένεια των Σιφωνιτών· εξ Αγγί, η συγγένεια των Αγγιτών· εκ Σουνί, η συγγένεια των Σουνιτών·
 16. εξ Αζενί, η συγγένεια των Αζενιτών· εξ Ηρί, η συγγένεια των Ηριτών·
 17. εξ Αρόδ, η συγγένεια των Αροδιτών· εξ Αριηλί, η συγγένεια των Αριηλιτών.
 18. Αύται είναι αι συγγένειαι των υιών Γάδ· κατά την απαρίθμησιν αυτών, τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
 19. Οι υιοί Ιούδα ήσαν Ηρ και Αυνάν· και απέθανον ο Ηρ και ο Αυνάν εν τη γη Χαναάν.
 20. Και οι υιοί Ιούδα κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εκ Σηλά, η συγγένεια των Σηλανιτών· εκ Φαρές, η συγγένεια των Φαρεσιτών· εκ Ζαρά, η συγγένεια των Ζαριτών·
 21. και οι υιοί Φαρές ήσαν εξ Εσρών, η συγγένεια των Εσρωνιτών· εξ Αμούλ, η συγγένεια των Αμουλιτών.
 22. Αύται είναι αι συγγένειαι Ιούδα· κατά την απαρίθμησιν αυτών, εβδομήκοντα εξ χιλιάδες και πεντακόσιοι.
 23. Οι υιοί Ισσάχαρ κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εκ Θωλά, συγγένεια των Θωλαϊτών· εκ Φουά, η συγγένεια των Φουνιτών·
 24. εξ Ιασούβ, η συγγένεια των Ιασουβιτών· εκ Σιμβρών, η συγγένεια των Σιμβρωνιτών.
 25. Αύται είναι αι συγγένειαι Ισσάχαρ· κατά την απαρίθμησιν αυτών, εξήκοντα τέσσαρες χιλιάδες και τριακόσιοι.
 26. Οι υιοί Ζαβουλών κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εκ Σερέδ, συγγένεια των Σερεδιτών· εξ Αιλών, η συγγένεια των Αιλωνιτών· εξ Ιαλεήλ, η συγγένεια των Ιαλεηλιτών.
 27. Αύται είναι αι συγγένειαι των Ζαβουλωνιτών· κατά την απαρίθμησιν αυτών, εξήκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
 28. Οι υιοί Ιωσήφ κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν Μανασσής και Εφραΐμ.
 29. Οι υιοί Μανασσή ήσαν, εκ Μαχείρ, η συγγένεια των Μαχειριτών. Και ο Μαχείρ εγέννησε τον Γαλαάδ· εκ δε του Γαλαάδ η συγγένεια των Γαλααδιτών·
 30. ούτοι είναι οι υιοί Γαλαάδ· εξ Αχιέζερ, η συγγένεια των Αχιεζεριτών· εκ Χελέκ, η συγγένεια των Χελεκιτών·
 31. και εξ Ασριήλ, η συγγένεια των Ασριηλιτών· εκ Συχέμ, η συγγένεια των Συχεμιτών· και εκ Σεμιδά, η συγγένεια των Σεμιδαϊτών·
 32. και εξ Εφέρ, η συγγένεια των Εφεριτών·
 33. και Σαλπαάδ, ο υιός του Εφέρ, δεν είχεν υιούς, αλλά θυγατέρας· τα δε ονόματα των θυγατέρων του Σαλπαάδ ήσαν Μααλά και Νουά, Αγλά, Μελχά και Θερσά.
 34. Αύται είναι αι συγγένειαι Μανασσή· και η απαρίθμησις αυτών, πεντήκοντα δύο χιλιάδες και επτακόσιοι.
 35. Ούτοι είναι οι υιοί Εφραΐμ κατά τας συγγενείας αυτών· εκ Σουθαλά, η συγγένεια των Σουθαλαϊτών· εκ Βεχέρ, η συγγένεια των Βεχεριτών· εκ Ταχάν, η συγγένεια των Ταχανιτών·
 36. και ούτοι είναι οι υιοί Σουθαλά· εξ Εράν, η συγγένεια των Ερανιτών.
 37. Αύται είναι αι συγγένειαι των υιών Εφραΐμ· κατά την απαρίθμησιν αυτών, τριάκοντα δύο χιλιάδες και πεντακόσιοι. Ούτοι είναι οι υιοί Ιωσήφ κατά τας συγγενείας αυτών.
 38. Οι υιοί Βενιαμίν κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εκ Βελά, η συγγένεια των Βελαϊτών· εξ Ασβήλ, η συγγένεια των Ασβηλιτών· εξ Αχιράμ, η συγγένεια των Αχιραμιτών·
 39. εκ Σουφάμ, η συγγένεια των Σουφαμιτών· εξ Ουφάμ, η συγγένεια των Ουφαμιτών·
 40. και οι υιοί Βελά ήσαν Αρέδ και Νααμάν· εξ Αρέδ, η συγγένεια των Αρεδιτών· εκ Νααμάν, συγγένεια των Νααμιτών.
 41. Ούτοι είναι οι υιοί Βενιαμίν κατά τας συγγενείας αυτών· και η απαρίθμησις αυτών ήτο τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες και εξακόσιοι.
 42. Ούτοι είναι οι υιοί Δαν κατά τας συγγενείας αυτών· εκ Σουάμ, η συγγένεια των Σουαμιτών· αύται είναι αι συγγένειαι Δαν κατά τας συγγενείας αυτών·
 43. πάσαι αι συγγένειαι των Σουαμιτών, κατά την απαρίθμησιν αυτών, ήσαν εξήκοντα τέσσαρες χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 44. Οι υιοί Ασήρ κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εξ Ιεμνά, η συγγένεια των Ιεμνιτών· εξ Ιεσουΐ, η συγγένεια των Ιεσουϊτών· εκ Βεριά, η συγγένεια των Βεριαϊτών·
 45. εκ των υιών Βεριά ήσαν, εξ Έβερ, η συγγένεια των Εβεριτών· εκ Μαλχιήλ, η συγγένεια των Μαλχιηλιτών·
 46. και το όνομα της θυγατρός του Ασήρ ήτο Σάρα.
 47. Αύται είναι αι συγγένειαι των υιών Ασήρ κατά την απαρίθμησιν αυτών, πεντήκοντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 48. Οι υιοί Νεφθαλί κατά τας συγγενείας αυτών ήσαν, εξ Ιασιήλ, συγγένεια των Ιασιηλιτών· εκ Γουνί, η συγγένεια των Γουνιτών·
 49. εξ Ιεσέρ, η συγγένεια των Ιεσεριτών· εκ Σιλλήμ, η συγγένεια των Σιλλημιτών.
 50. Αύται είναι αι συγγένειαι Νεφθαλί κατά τας συγγενείας αυτών· και απαρίθμησις αυτών ήτο τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 51. Αύτη είναι η απαρίθμησις των υιών Ισραήλ, εξακόσιαι χιλιάδες και χίλιοι επτακόσιοι τριάκοντα.
 52. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν, λέγων,
 53. Εις τούτους θέλει μοιρασθή η γη εις κληρονομίαν κατά τον αριθμόν των ονομάτων αυτών·
 54. εις τους περισσοτέρους θέλεις δώσει περισσοτέραν κληρονομίαν και εις τους ολιγωτέρους θέλεις δώσει ολιγωτέραν κληρονομίαν· εις έκαστον θέλει δοθή κληρονομία αυτού κατά την απαρίθμησιν αυτού·
 55. και η γη θέλει μοιρασθή διά κλήρων· κατά τα ονόματα των φυλών, κατά τας πατριάς αυτών, θέλουσι κληρονομήσει·
 56. κατά τον κλήρον θέλει μοιρασθή η κληρονομία αυτών μεταξύ πολλών και ολίγων.
 57. Και αύτη είναι η απαρίθμησις των Λευϊτών, κατά τας συγγενείας αυτών· εκ Γηρσών, η συγγένεια των Γηρσωνιτών· εκ Καάθ, η συγγένεια των Κααθιτών· εκ Μεραρί, η συγγένεια των Μεραριτών.
 58. Αύται είναι αι συγγένειαι των Λευϊτών· η συγγένεια των Λιβνιτών, η συγγένεια των Χεβρωνιτών, η συγγένεια των Μααλιτών, συγγένεια των Μουσιτών, η συγγένεια των Κοραϊτών· και ο Καάθ εγέννησε τον Αμράμ.
 59. Το δε όνομα της γυναικός του Αμράμ ήτο Ιωχαβέδ, θυγάτηρ του Λευΐ, ήτις εγεννήθη εις τον Λευΐ εν Αιγύπτω· και εγέννησεν εις τον Αμράμ τον Ααρών και τον Μωϋσήν και Μαριάμ την αδελφήν αυτών.
 60. Και εγεννήθησαν εις τον Ααρών Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ.
 61. Απέθανον δε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ, ότε προσέφεραν πυρ ξένον ενώπιον του Κυρίου.
 62. Και η απαρίθμησις αυτών ήτο εικοσιτρείς χιλιάδες, παν αρσενικόν από ενός μηνός και επάνω· διότι δεν απηριθμήθησαν μεταξύ των υιών Ισραήλ, επειδή δεν εδόθη εις αυτούς κληρονομία μεταξύ των υιών Ισραήλ.
 63. Ούτοι είναι οι απαριθμηθέντες διά του Μωϋσέως και Ελεάζαρ του ιερέως, οίτινες απηρίθμησαν τους υιούς Ισραήλ εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ.
 64. Μεταξύ δε τούτων δεν ευρίσκετο άνθρωπος εκ των απαριθμηθέντων υπό του Μωϋσέως και Ααρών του ιερέως, ότε απηρίθμησαν τους υιούς Ισραήλ εν τη ερήμω Σινά.
 65. Διότι ο Κύριος είπε περί αυτών, Εξάπαντος θέλουσιν αποθάνει εν τη ερήμω. Και δεν εναπελείφθη εξ αυτών ουδείς, ει μη Χάλεβ ο υιός του Ιεφοννή και Ιησούς ο υιός του Ναυή.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/04/26/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.