1. Και εν τω μηνί τω εβδόμω, τη πρώτη του μηνός, θέλετε έχει συγκάλεσιν αγίαν· δεν θέλετε κάμνει ουδέν έργον δουλευτικόν· αύτη είναι εις εσάς ημέρα αλαλαγμού σαλπίγγων.
 2. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον, ένα μόσχον εκ βοών, ένα κριόν, επτά αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 3. και η εξ αλφίτων προσφορά αυτών θέλει είσθαι σεμίδαλις εζυμωμένη με έλαιον, τρία δέκατα διά τον μόσχον, δύο δέκατα διά τον κριόν,
 4. και εν δέκατον δι' έκαστον αρνίον, κατά τα επτά αρνία·
 5. και ένα τράγον εξ αιγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, διά να γείνη εξιλέωσις διά σάς·
 6. εκτός του ολοκαυτώματος του μηνός και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και του παντοτεινού ολοκαυτώματος και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών, κατά το διατεταγμένον περί αυτών, θυσίαν γινομένην διά πυρός εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον.
 7. Και τη δεκάτη τούτου του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεσιν αγίαν· και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας· ουδεμίαν εργασίαν θέλετε κάμνει·
 8. και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα προς τον Κύριον εις οσμήν ευωδίας, ένα μόσχον εκ βοών, ένα κριόν, επτά αρνία ενιαύσια· άμωμα θέλουσιν είσθαι εις εσάς.
 9. Και η εξ αλφίτων προσφορά αυτών θέλει είσθαι σεμίδαλις εζυμωμένη με έλαιον, τρία δέκατα διά τον μόσχον, δύο δέκατα διά τον ένα κριόν,
 10. ανά εν δέκατον δι' έκαστον αρνίον, κατά τα επτά αρνία·
 11. ένα τράγον εξ αιγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός της προς εξιλέωσιν περί αμαρτίας προσφοράς και του παντοτεινού ολοκαυτώματος και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών.
 12. Και τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του εβδόμου μηνός θέλετε έχει συγκάλεσιν αγίαν· δεν θέλετε κάμνει ουδέν έργον δουλευτικόν· και θέλετε εορτάζει εορτήν εις τον Κύριον επτά ημέρας.
 13. Και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διά πυρός εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον, δεκατρείς μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια· άμωμα θέλουσιν είσθαι.
 14. Και η εξ αλφίτων προσφορά αυτών θέλει είσθαι σεμίδαλις εζυμωμένη με έλαιον, τρία δέκατα δι' έκαστον μόσχον εκ των δεκατριών μόσχων, δύο δέκατα δι' έκαστον κριόν εκ των δύο κριών,
 15. και ανά εν δέκατον δι' έκαστον αρνίον κατά τα δεκατέσσαρα αρνία·
 16. και ένα τράγον εξ αιγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος, της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 17. Και τη δευτέρα ημέρα θέλετε προσφέρει δώδεκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 18. και την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τους μόσχους, διά τους κριούς και διά τα αρνία, κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον·
 19. και ένα τράγον αιγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και των σπονδών αυτών.
 20. Και τη τρίτη ημέρα ένδεκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 21. και την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τους μόσχους, διά τους κριούς και διά τα αρνία, κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον·
 22. και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 23. Και τη τετάρτη ημέρα δέκα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 24. την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τους μόσχους, διά τους κριούς και διά τα αρνία κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον·
 25. και ένα τράγον εξ αιγών εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος, της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 26. Και τη πέμπτη ημέρα εννέα μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 27. και την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τους μόσχους, διά τους κριούς και διά τα αρνία, κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον·
 28. και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 29. Και τη έκτη ημέρα οκτώ μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 30. και την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τους μόσχους, διά τους κριούς και διά τα αρνία κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον·
 31. και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος, της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 32. Και τη εβδόμη ημέρα επτά μόσχους, δύο κριούς, δεκατέσσαρα αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 33. και την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τους μόσχους, διά τους κριούς και διά τα αρνία κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον περί αυτών·
 34. και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος, της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 35. Τη ογδόη ημέρα θέλετε έχει σύναξιν επίσημον· ουδέν έργον δουλευτικόν θέλετε κάμνει·
 36. και θέλετε προσφέρει ολοκαύτωμα, θυσίαν γινομένην διά πυρός εις οσμήν ευωδίας προς τον Κύριον, ένα μόσχον, ένα κριόν, επτά αρνία ενιαύσια, άμωμα·
 37. την εξ αλφίτων προσφοράν αυτών και τας σπονδάς αυτών, διά τον μόσχον, διά την κριόν και διά τα αρνία κατά τον αριθμόν αυτών, ως είναι διατεταγμένον·
 38. και ένα τράγον εις προσφοράν περί αμαρτίας, εκτός του παντοτεινού ολοκαυτώματος και της εξ αλφίτων προσφοράς αυτού και της σπονδής αυτού.
 39. ταύτα θέλετε κάμνει προς τον Κύριον εις τας διωρισμένας εορτάς σας, εκτός των ευχών σας και των αυτοπροαιρέτων προσφορών σας, διά τα ολοκαυτώματά σας και διά τας εξ αλφίτων προσφοράς σας και διά τας σπονδάς σας και διά τας ειρηνικάς προσφοράς σας.
 40. Και ελάλησεν ο Μωϋσής προς τους υιούς Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωϋσήν.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/04/29/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.