1. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν και προς τον Ααρών, λέγων,
 2. Ας στρατοπεδεύωσιν οι υιοί Ισραήλ, έκαστος πλησίον της σημαίας αυτού, μετά του σημείου του οίκου των πατέρων αυτών· κύκλω της σκηνής του μαρτυρίου κατέναντι θέλουσι στρατοπεδεύει.
 3. Και οι μεν προς ανατολάς στρατοπεδεύοντες θέλουσιν είσθαι οι εκ της σημαίας του στρατοπέδου Ιούδα, κατά τα τάγματα αυτών· και ο άρχων των υιών Ιούδα θέλει είσθαι Ναασσών ο υιός του Αμμιναδάβ·
 4. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν εβδομήκοντα τέσσαρες χιλιάδες και εξακόσιοι.
 5. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίον αυτού θέλουσιν είσθαι η φυλή Ισσάχαρ· και ο άρχων των υιών Ισσάχαρ θέλει είσθαι Ναθαναήλ ο υιός του Σουάρ·
 6. το στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν πεντήκοντα τέσσαρες χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 7. Έπειτα η φυλή Ζαβουλών· και ο άρχων των υιών Ζαβουλών θέλει είσθαι Ελιάβ ο υιός του Χαιλών·
 8. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν πεντήκοντα επτά χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 9. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τω στρατοπέδω Ιούδα ήσαν εκατόν ογδοήκοντα εξ χιλιάδες και τετρακόσιοι, κατά τα τάγματα αυτών· ούτοι θέλουσι σηκόνεσθαι πρώτοι.
 10. Προς μεσημβρίαν δε θέλει είσθαι σημαία του στρατοπέδου Ρουβήν κατά τα τάγματα αυτών· και ο άρχων των υιών Ρουβήν θέλει είσθαι Ελισούρ ο υιός του Σεδιούρ·
 11. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν τεσσαράκοντα εξ χιλιάδες και πεντακόσιοι.
 12. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίον αυτού θέλουσιν είσθαι η φυλή Συμεών· και ο άρχων των υιών Συμεών θέλει είσθαι Σελουμιήλ ο υιός του Σουρισαδαΐ·
 13. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν πεντήκοντα εννέα χιλιάδες και τριακόσιοι.
 14. Έπειτα η φυλή Γάδ· και ο άρχων των υιών Γαδ θέλει είσθαι Ελιασάφ ο υιός του Δεουήλ·
 15. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδες και εξακόσιοι πεντήκοντα.
 16. Πάντες οι απαριθμηθέντες εν τω στρατοπέδω Ρουβήν ήσαν χιλιάδες εκατόν πεντήκοντα μία και τετρακόσιοι πεντήκοντα, κατά τα τάγματα αυτών· ούτοι θέλουσι σηκόνεσθαι δεύτεροι.
 17. Έπειτα θέλει σηκόνεσθαι η σκηνή του μαρτυρίου, το στρατόπεδον των Λευϊτών εν τω μέσω των στρατοπέδων· καθώς εστρατοπέδευσαν, ούτω θέλουσι σηκόνεσθαι έκαστος εις την τάξιν αυτού πλησίον της σημαίας αυτών.
 18. Προς δυσμάς δε θέλει είσθαι η σημαία του στρατοπέδου του Εφραΐμ κατά τα τάγματα αυτών· και ο άρχων των υιών Εφραΐμ θέλει είσθαι Ελισαμά ο υιός του Αμμιούδ·
 19. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν τεσσαράκοντα χιλιάδες και πεντακόσιοι.
 20. Και πλησίον αυτού η φυλή Μανασσή· και ο άρχων των υιών Μανασσή θέλει είσθαι Γαμαλιήλ ο υιός του Φεδασσούρ·
 21. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν τριάκοντα δύο χιλιάδες και διακόσιοι.
 22. Έπειτα η φυλή Βενιαμίν· και ο άρχων των υιών Βενιαμίν θέλει είσθαι Αβειδάν ο υιός του Γιδεωνί·
 23. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν τριάκοντα πέντε χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 24. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Εφραΐμ ήσαν εκατόν οκτώ χιλιάδες και εκατόν, κατά τα τάγματα αυτών· ούτοι θέλουσι σηκόνεσθαι τρίτοι.
 25. Προς βορράν δε θέλει είσθαι η σημαία του στρατοπέδου Δαν, κατά τα τάγματα αυτών· και ο άρχων των υιών Δαν θέλει είσθαι Αχιέζερ ο υιός του Αμμισαδαΐ·
 26. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν εξήκοντα δύο χιλιάδες και επτακόσιοι.
 27. Και οι στρατοπεδεύοντες πλησίον αυτού θέλουσιν είσθαι η φυλή Ασήρ· και ο άρχων των υιών Ασήρ θέλει είσθαι Φαγαιήλ ο υιός του Οχράν·
 28. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν χιλιάδες τεσσαράκοντα μία και πεντακόσιοι.
 29. Έπειτα η φυλή Νεφθαλί· και ο άρχων των υιών Νεφθαλί θέλει είσθαι Αχιρά ο υιός του Αινάν·
 30. το δε στράτευμα αυτού και οι απαριθμηθέντες αυτών ήσαν πεντήκοντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσιοι.
 31. Πάντες οι απαριθμηθέντες του στρατοπέδου Δαν ήσαν εκατόν πεντήκοντα επτά χιλιάδες και εξακόσιοι ούτοι θέλουσι σηκόνεσθαι έσχατοι κατά τας σημαίας αυτών.
 32. Ούτοι είναι οι απαριθμηθέντες εκ των υιών Ισραήλ κατά τους οίκους των πατέρων αυτών· πάντες οι απαριθμηθέντες εν τοις στρατοπέδοις κατά τα τάγματα αυτών ήσαν εξακόσιαι τρεις χιλιάδες και πεντακόσιοι πεντήκοντα.
 33. Οι δε Λευΐται δεν συνηριθμήθησαν μεταξύ των υιών Ισραήλ, καθώς προσέταξε Κύριος εις τον Μωϋσήν.
 34. Και έκαμον οι υιοί Ισραήλ κατά πάντα όσα προσέταξε Κύριος εις τον Μωϋσήν· ούτως εστρατοπέδευσαν κατά τας σημαίας αυτών και ούτως εσηκώθησαν έκαστος κατά τας συγγενείας αυτού, κατά τους οίκους των πατέρων αυτού.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/04/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.