1. Ούτοι είναι οι υιοί του Ισραήλ· Ρουβήν, Συμεών, Λευΐ και Ιούδας, Ισσάχαρ και Ζαβουλών,
 2. Δαν, Ιωσήφ και Βενιαμίν, Νεφθαλί, Γαδ, και Ασήρ.
 3. Υιοί του Ιούδα, Ηρ και Αυνάν και Σηλά· τρεις εγεννήθησαν εις αυτόν εκ της θυγατρός του Σουά της Χαναανίτιδος. Ήτο δε ο Ηρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, πονηρός ενώπιον του Κυρίου· και εθανάτωσεν αυτόν.
 4. Και Θάμαρ, η νύμφη αυτού, εγέννησεν εις αυτόν τον Φαρές και τον Ζαρά. Πάντες οι υιοί του Ιούδα ήσαν πέντε.
 5. Υιοί του Φαρές, Εσρών και Αμούλ.
 6. Και υιοί του Ζαρά, Ζιμβρί και Εθάν και Αιμάν και Χαλχόλ και Δαρά· πάντες πέντε.
 7. Και υιοί του Χαρμί, Αχάρ, ο ταράξας τον Ισραήλ, όστις έκαμε παράβασιν εις το ανάθεμα.
 8. Και υιοί του Εθάν, Αζαρίας.
 9. Υιοί δε του Εσρών, οι γεννηθέντες εις αυτόν, Ιεραμεήλ και Αράμ και Χάλεβ.
 10. Και Αράμ εγέννησε τον Αμμιναδάβ, και Αμμιναδάβ εγέννησε τον Ναασσών, τον άρχοντα των υιών Ιούδα.
 11. Και Ναασσών εγέννησε τον Σαλμά, και Σαλμά εγέννησε τον Βοόζ,
 12. και Βοόζ εγέννησε τον Ωβήδ, και Ωβήδ εγέννησε τον Ιεσσαί·
 13. και Ιεσσαί εγέννησεν Ελιάβ τον πρωτότοκον αυτού και Αβιναδάβ τον δεύτερον και Σαμμά τον τρίτον,
 14. Ναθαναήλ τον τέταρτον, Ραδδαί τον πέμπτον,
 15. Οσέμ τον έκτον, Δαβίδ τον έβδομον.
 16. Και αδελφαί αυτών ήσαν Σερουΐα και Αβιγαία. Και υιοί της Σερουΐας, Αβισαί και Ιωάβ και Ασαήλ, τρεις.
 17. Η δε Αβιγαία εγέννησε τον Αμασά· και πατήρ του Αμασά ήτο Ιεθέρ ο Ισμαηλίτης.
 18. Και Χάλεβ ο υιός του Εσρών εγέννησεν υιούς εκ της Αζουβά της γυναικός αυτού και εκ της Ιεριώθ· και οι υιοί αυτής ήσαν Ιεσέρ και Σωβάβ και Αρδών.
 19. Αποθανούσης δε της Αζουβά, ο Χάλεβ έλαβεν εις εαυτόν την Εφράθ, ήτις εγέννησεν εις αυτόν τον Ωρ.
 20. Και Ωρ εγέννησε τον Ουρί, και ο Ουρί εγέννησε τον Βεζελεήλ.
 21. Και μετά ταύτα εισήλθεν ο Εσρών προς την θυγατέρα του Μαχείρ πατρός του Γαλαάδ· και ούτος έλαβεν αυτήν ηλικίας ων εξήκοντα ετών· και εγέννησεν εις αυτόν τον Σεγούβ.
 22. Και Σεγούβ εγέννησε τον Ιαείρ, όστις είχεν εικοσιτρείς πόλεις εν τη γη Γαλαάδ.
 23. Και έλαβεν εξ αυτών Γεσσούρ και Αράμ τας κώμας Ιαείρ, την Καινάθ και τας κώμας αυτής, εξήκοντα πόλεις. Πάσαι αύται ήσαν των υιών του Μαχείρ, πατρός του Γαλαάδ.
 24. Και αφού απέθανεν ο Εσρών Χάλεβ-εφραθά, Αβιά η γυνή του Εσρών εγέννησεν εις αυτόν Ασχώρ τον πατέρα του Θεκουέ.
 25. Και οι υιοί του Ιεραμεήλ, πρωτοτόκου του Εσρών, ήσαν Αράμ ο πρωτότοκος, και Βουνά και Ορέν και Οσέμ και Αχιά.
 26. Ο Ιεραμεήλ έλαβε και άλλην γυναίκα, της οποίας το όνομα ήτο Ατάρα· αύτη ήτο μήτηρ του Ωνάμ.
 27. Και οι υιοί του Αράμ, πρωτοτόκου του Ιεραμεήλ, ήσαν Μαάς και Ιαμείν και Εκέρ.
 28. Και οι υιοί του Ωνάμ ήσαν Σαμμαΐ και Ιαδαέ. Και οι υιοί του Σαμμαΐ, Ναδάβ και Αβισούρ.
 29. Και το όνομα της γυναικός του Αβισούρ ήτο Αβιχαίλ, και εγέννησεν εις αυτόν τον Ααβάν και τον Μωλήδ.
 30. Και οι υιοί του Ναδάβ ήσαν Σελέδ και Απφαΐμ· απέθανε δε ο Σελέδ άτεκνος.
 31. Και οι υιοί του Απφαΐμ, Ιεσεί. Και οι υιοί του Ιεσεί, Σησάν. Και οι υιοί του Σησάν, Ααλαί.
 32. Και οι υιοί του Ιαδαέ, αδελφού του Σαμμαΐ, Ιεθέρ και Ιωνάθαν· απέθανε δε ο Ιεθέρ άτεκνος.
 33. Και οι υιοί του Ιωνάθαν, Φαλέθ και Ζαζά· ούτοι ήσαν οι υιοί του Ιεραμεήλ.
 34. Ο δε Σησάν δεν είχεν υιούς, αλλά θυγατέρας. Και είχεν ο Σησάν δούλον Αιγύπτιον, ονομαζόμενον Ιαραά·
 35. και έδωκεν ο Σησάν την θυγατέρα αυτού εις τον Ιαραά, τον δούλον αυτού, εις γυναίκα· και εγέννησεν εις αυτόν τον Ατθαΐ.
 36. Και Ατθαΐ εγέννησε τον Νάθαν, και Νάθαν εγέννησε τον Ζαβάδ,
 37. και Ζαβάδ εγέννησε τον Εφλάλ, και Εφλάλ εγέννησε τον Ωβήδ,
 38. και Ωβήδ εγέννησε τον Ιηού, και Ιηού εγέννησε τον Αζαρίαν,
 39. και Αζαρίας εγέννησε τον Χελής, και Χελής εγέννησε τον Ελεασά,
 40. και Ελεασά εγέννησε τον Σισαμαΐ, και Σισαμαΐ εγέννησε τον Σαλλούμ,
 41. και Σαλλούμ εγέννησε τον Ιεκαμίαν, και Ιεκαμίας εγέννησε τον Ελισαμά.
 42. Οι δε υιοί του Χάλεβ, αδελφού του Ιεραμεήλ, ήσαν Μησά ο πρωτότοκος αυτού, όστις ήτο ο πατήρ του Ζίφ· και οι υιοί του Μαρησά, πατρός του Χεβρών.
 43. Και οι υιοί του Χεβρών, Κορέ και Θαπφουά και Ρεκέμ και Σεμά.
 44. Και ο Σεμά εγέννησε τον Ραάμ, πατέρα του Ιορκοάμ· και ο Ρεκέμ εγέννησε τον Σαμμαΐ.
 45. Και ο υιός του Σαμμαΐ ήτο Μαών· ο δε Μαών ήτο πατήρ Βαιθ-σούρ.
 46. Και η Γεφά, παλλακή του Χάλεβ, εγέννησε τον Χαρράν, και τον Μοσά, και τον Γαζέζ. Και Χαρράν εγέννησε τον Γαζέζ.
 47. Και οι υιοί του Ιαδαΐ, Ρεγέμ και Ιωθάμ και Γησάν και Φελέτ και Γεφά και Σαγάφ.
 48. Η Μααχά, παλλακή του Χάλεβ, εγέννησε τον Σεβέρ και τον Θιρχανά.
 49. Εγέννησεν έτι τον Σαγάφ πατέρα Μαδμαννά, τον Σεβά πατέρα Μαχβηνά και πατέρα Γαβαά· η θυγάτηρ δε του Χάλεβ ήτο η Αχσά.
 50. Ούτοι ήσαν οι υιοί του Χάλεβ, υιού του Ωρ, πρωτοτόκου της Εφραθά· Σωβάλ ο πατήρ Κιριάθ-ιαρείμ,
 51. Σαλμά ο πατήρ Βηθλεέμ, Αρέφ ο πατήρ Βαιθ-γαδέρ.
 52. Και εις τον Σωβάλ τον πατέρα Κιριάθ-ιαρείμ έγειναν υιοί, ο Αροέ και Ασεί-αμενουχώθ.
 53. Και αι συγγένειαι Κιριάθ-ιαρείμ ήσαν οι Ιεθρίται και οι Φουθίται και οι Σουμαθίται και οι Μισραΐται. Εκ τούτων εξήλθον οι Σαραθαίοι και οι Εσθαωλαίοι.
 54. Οι υιοί του Σαλμά, Βηθλεέμ και οι Νετωφαθίται, Αταρώθ του οίκου Ιωάβ και οι Ζωρίται, το ήμισυ των Μαναχαθιτών,
 55. και αι συγγένειαι των γραμματέων, των κατοικούντων εν Ιαβής, οι Θιραθίται, οι Σιμεαθίται και οι Σουχαθίται. Ούτοι είναι οι Κεναίοι, οι εξελθόντες εκ του Αιμάθ, πατρός του οίκου Ρηχάβ.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/13/02/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.