1. Οι δε υιοί Ισραήλ κατά την απαρίθμησιν αυτών, οι αρχηγοί των πατριών και οι χιλίαρχοι και οι εκατόνταρχοι και οι αξιωματικοί αυτών οι υπηρετούντες τον βασιλέα, καθ' ύλην την τάξιν των διαιρέσεων, αίτινες εισήρχοντο και εξήρχοντο κατά μήνα εις πάντας τους μήνας του ενιαυτού, ήσαν εικοσιτέσσαρες χιλιάδες εις εκάστην διαίρεσιν.
 2. Επί της διαιρέσεως της πρώτης, διά τον πρώτον μήνα, ήτο Ιασωβεάμ ο υιός του Ζαβδιήλ· και εν τη διαιρέσει αυτού ήσαν εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 3. Ούτος ήτο εκ των υιών του Φαρές, άρχων πάντων των αρχόντων των στρατευμάτων διά τον πρώτον μήνα.
 4. Και επί της διαιρέσεως του δευτέρου μηνός ήτο Δωδαΐ ο Αχωχίτης· και της διαιρέσεως αυτού άρχων ο Μικλώθ· εν τη διαιρέσει αυτού ήσαν ομοίως εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 5. Ο τρίτος αρχηγός του στρατεύματος διά τον τρίτον μήνα ήτο Βεναΐας ο υιός του Ιωδαέ, πρώτος αξιωματικός· και εν τη διαιρέσει αυτού ήσαν εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 6. Ούτος είναι ο Βεναΐας ο δυνατός μεταξύ των τριάκοντα και επί των τριάκοντα· και επί της διαιρέσεως αυτού ήτο Αμμιζαβάδ ο υιός αυτού.
 7. Ο τέταρτος διά τον τέταρτον μήνα Ασαήλ ο αδελφός του Ιωάβ, και μετ' αυτόν Ζεβαδίας ο υιός αυτού· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 8. Ο πέμπτος αρχηγός διά τον πέμπτον μήνα Σαμούθ ο Ιεζραΐτης· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 9. Ο έκτος διά τον έκτον μήνα Ιράς ο υιός του Ικκής ο Θεκωΐτης· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 10. Ο έβδομος διά τον έβδομον μήνα Χελής ο Φελωνίτης, εκ των υιών Εφραΐμ· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 11. Ο όγδοος διά τον όγδοον μήνα Σιββεχαΐ ο Χουσαθίτης, εκ των Ζαραϊτών· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 12. Ο έννατος διά τον έννατον μήνα Αβιέζερ ο Αναθωθίτης, εκ των Βενιαμιτών· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 13. Ο δέκατος διά τον δέκατον μήνα Μααραΐ ο Νετωφαθίτης, εκ των Ζαραϊτών· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 14. Ο ενδέκατος διά τον ενδέκατον μήνα Βεναΐας ο Πιραθωνίτης, εκ των υιών Εφραΐμ· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 15. Ο δωδέκατος διά τον δωδέκατον μήνα Χελδαΐ ο Νετωφαθίτης, εκ του Γοθονιήλ· και εν τη διαιρέσει αυτού εικοσιτέσσαρες χιλιάδες.
 16. Επί δε των φυλών του Ισραήλ, ο άρχων των Ρουβηνιτών ήτο Ελιέζερ ο υιός του Ζιχρί· των Συμεωνιτών, Σεφατίας ο υιός του Μααχά·
 17. των Λευϊτών, Ασαβίας ο υιός του Κεμουήλ· των Ααρωνιτών, ο Σαδώκ·
 18. του Ιούδα, ο Ελιού, εκ των αδελφών του Δαβίδ· του Ισσάχαρ, Αμρί ο υιός του Μιχαήλ·
 19. του Ζαβουλών, Ισμαΐας ο υιός του Οβαδία· του Νεφθαλί, Ιεριμώθ ο υιός του Αζριήλ·
 20. των υιών Εφραΐμ, Ιησούς ο υιός του Αζαζίου· της ημισείας φυλής Μανασσή, Ιωήλ ο υιός του Φεδαΐα·
 21. της ημισείας φυλής Μανασσή εν Γαλαάδ, Ιδδώ ο υιός του Ζαχαρία· του Βενιαμίν, Ιασιήλ ο υιός του Αβενήρ·
 22. του Δαν, Αζαρεήλ ο υιός του Ιεροάμ. Ούτοι ήσαν οι άρχοντες των φυλών του Ισραήλ.
 23. Πλην ο Δαβίδ δεν έλαβε τον αριθμόν αυτών από είκοσι ετών ηλικίας και κάτω· διότι ο Κύριος είπεν, ότι θέλει πληθύνει τον Ισραήλ ως τα άστρα του ουρανού.
 24. Ο Ιωάβ ο υιός της Σερουΐας ήρχισε να αριθμή, πλην δεν ετελείωσε, διότι έπεσε διά τούτο οργή κατά του Ισραήλ· όθεν δεν κατεχωρίσθη ο αριθμός μεταξύ των απαριθμήσεων εν τοις χρονικοίς του βασιλέως Δαβίδ.
 25. Επί δε των θησαυρών του βασιλέως ήτο Αζμαβέθ ο υιός του Αδήλ· και επί των θησαυρών των αγρών, των πόλεων και των κωμών και των φρουρίων, Ιωνάθαν ο υιός του Οζίου·
 26. και επί των εργαζομένων το έργον των αγρών διά την γεωργίαν της γης, Εζρί ο υιός του Χελούβ·
 27. και επί των αμπελώνων, Σιμεΐ ο Ραμαθαίος· και επί του εισοδήματος των αμπελώνων διά τας οινοθήκας, Ζαβδί ο Σιφμίτης·
 28. και επί των ελαιών και συκαμίνων των εν τη πεδινή, Βάαλ-ανάν ο Γεδερίτης· και επί των ελαιοθηκών, ο Ιωάς·
 29. και επί των βοών των βοσκομένων εν Σαρών, Σιτραΐ ο Σαρωνίτης· και επί των βοών των εν ταις κοιλάσι, Σαφάτ ο υιός του Αδλαΐ·
 30. και επί των καμήλων, Οβίλ ο Ισμαηλίτης· και επί των όνων, Ιεδαΐας ο Μερωνοθίτης·
 31. και επί των προβάτων, Ιαζίζ ο Αγαρίτης. Πάντες ούτοι ήσαν επιστάται των υπαρχόντων του βασιλέως Δαβίδ.
 32. Ο δε Ιωνάθαν, ο πατράδελφος του Δαβίδ, ήτο σύμβουλος, ανήρ συνετός και γραμματεύς· και Ιεχιήλ, ο υιός του Αχμονί, ήτο μετά των υιών του βασιλέως·
 33. και ο Αχιτόφελ, σύμβουλος του βασιλέως· και Χουσαΐ ο Αρχίτης, οικείος του βασιλέως·
 34. και μετά τον Αχιτόφελ, Ιωδαέ ο υιός του Βεναΐα και ο Αβιάθαρ· αρχιστράτηγος δε του βασιλέως ο Ιωάβ.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/13/27/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.