1. Ο δε Βενιαμίν εγέννησε Βελά τον πρωτότοκον αυτού, Ασβήλ τον δεύτερον και Ααρά τον τρίτον,
 2. Νωά τον τέταρτον και Ραφά τον πέμπτον.
 3. Και οι υιοί του Βελά ήσαν, Αδδάρ και Γηρά και Αβιούδ
 4. και Αβισσουά και Νααμάν και Αχωά
 5. και Γηρά και Σεφουφάν και Ουράμ.
 6. Και ούτοι είναι οι υιοί του Εχούδ, οίτινες ήσαν αρχηγοί πατριών εις τους κατοικούντας την Γαβαά και μετοικισθέντας εις Μαναχάθ·
 7. και Νααμάν και Αχιά και Γηρά, όστις μετώκισεν αυτούς, και εγέννησε τον Ουζά και τον Αχιούδ.
 8. Και ο Σααραΐμ εγέννησεν υιούς εν τη γη Μωάβ, αφού απέβαλε την Ουσίμ και την Βααρά, τας γυναίκας αυτού·
 9. και εγέννησεν, εκ της Οδές της γυναικός αυτού, τον Ιωβάβ και τον Σιβιά και τον Μησά και τον Μαλχάμ
 10. και τον Ιεούς και τον Σαχιά και τον Μιρμά· ούτοι ήσαν οι υιοί αυτού, αρχηγοί πατριών.
 11. Εκ δε της Ουσίμ είχε γεννήσει τον Αβιτώβ και τον Ελφαάλ.
 12. Και οι υιοί του Ελφαάλ ήσαν Έβερ και Μισαάμ και Σαμέρ, όστις ωκοδόμησε την Ωνώ και την Λωδ και τας κώμας αυτής·
 13. και ο Βεριά και ο Σεμά ούτοι ήσαν αρχηγοί πατριών εις τους κατοικούντας την Αιαλών· ούτοι εξεδίωξαν τους κατοίκους της Γάθ·
 14. και Αχιώ, Σασάκ και Ιερεμώθ
 15. και Ζεβαδίας και Αράδ και Αδέρ,
 16. και Μιχαήλ και Ιεσπά και Ιωχά υιοί του Βεριά·
 17. και Ζεβαδίας και Μεσουλλάμ και Εζεκί και Έβερ
 18. και Ισμεραΐ και Ιεζλιά και Ιωβάβ, υιοί του Ελφαάλ·
 19. και Ιακείμ και Ζιχρί και Ζαβδί
 20. και Ελιηνάϊ και Ζιλθαΐ και Ελιήλ
 21. και Αδαΐας και Βεραΐα και Σιμράθ, υιοί του Σεμά·
 22. και Ιεσφάν και Έβερ και Ελιήλ
 23. και Αβδών και Ζιχρί και Ανάν
 24. και Ανανίας και Ελάμ και Ανθωθιά
 25. και Ιεφεδία και Φανουήλ υιοί του Σασάκ·
 26. και Σαμσεραΐ και Σεαρία και Γοθολία
 27. και Ιαρεσία και Ηλιά και Ζιχρί, υιοί του Ιεροάμ.
 28. ούτοι ήσαν αρχηγοί πατριών, αρχηγοί κατά τας γενεάς αυτών. ούτοι κατώκησαν εν Ιερουσαλήμ.
 29. Εν δε Γαβαών κατώκησεν ο πατήρ Γαβαών, το δε όνομα της γυναικός αυτού ήτο Μααχά·
 30. και ο πρωτότοκος υιός αυτού ήτο Αβδών, έπειτα Σούρ και Κείς και Βάαλ και Ναδάβ
 31. και Γεδώρ και Αχιώ και Ζαχέρ
 32. και Μικλώθ ο γεννήσας τον Σιμεά. Και ούτοι έτι κατώκησαν μετά των αδελφών αυτών εν Ιερουσαλήμ, κατέναντι των αδελφών αυτών.
 33. Και ο Νηρ εγέννησε τον Κείς, και Κείς εγέννησε τον Σαούλ, και Σαούλ εγέννησε τον Ιωνάθαν και τον Μαλχί-σουέ και τον Αβιναδάβ και τον Εσ-βαάλ.
 34. Και ο υιός του Ιωνάθαν ήτο ο Μερίβ-βαάλ· και ο Μερίβ-βαάλ εγέννησε τον Μιχά.
 35. Και οι υιοί του Μιχά ήσαν Φιθών και Μελέχ και Θαρεά και Άχαζ.
 36. Και ο Άχαζ εγέννησε τον Ιωαδά· και ο Ιωαδά εγέννησε τον Αλεμέθ και τον Αζμαβέθ και τον Ζιμβρί· και Ζιμβρί εγέννησε τον Μοσά.
 37. και Μοσά εγέννησε τον Βινεά· Ραφά, υιός τούτου· Ελεασά, υιός τούτου· Ασήλ, υιός τούτου.
 38. Και ο Ασήλ είχεν εξ υιούς, των οποίων τα ονόματα είναι ταύτα· Αζρικάμ, Βοχερού και Ισμαήλ και Σεαρία και Οβαδία και Ανάν· πάντες ούτοι ήσαν οι υιοί του Ασήλ.
 39. Και οι υιοί του Ησέκ του αδελφού αυτού ήσαν Ουλάμ ο πρωτότοκος αυτού, Ιεούς ο δεύτερος και Ελιφελέτ ο τρίτος.
 40. Και οι υιοί του Ουλάμ ήσαν άνδρες δυνατοί εν ισχύϊ, εντείνοντες τόξον και έχοντες πολλούς υιούς και υιούς υιών, εκατόν πεντήκοντα. Πάντες ούτοι ήσαν εκ των υιών Βενιαμίν.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/13/08/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.