1. Ούτοι δε ήσαν οι υιοί του Δαβίδ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν Χεβρών· ο πρωτότοκος, Αμνών, εκ της Αχινοάμ της Ιεζραηλίτιδος· ο δεύτερος, Δανιήλ, εκ της Αβιγαίας της Καρμηλίτιδος·
 2. ο τρίτος, Αβεσσαλώμ, ο υιός της Μααχά, θυγατρός του Θαλμαΐ βασιλέως της Γεσσούρ· ο τέταρτος, Αδωνίας, ο υιός της Αγγείθ·
 3. ο πέμπτος, Σεφατίας, εκ της Αβιτάλ· ο έκτος, Ιθραάμ, εκ της Αιγλά γυναικός αυτού.
 4. Εξ εγεννήθησαν εις αυτόν εν Χεβρών· και εβασίλευσεν εκεί επτά έτη και εξ μήνας· εν δε Ιερουσαλήμ εβασίλευσε τριάκοντα τρία έτη.
 5. ούτοι δε εγεννήθησαν εις αυτόν εν Ιερουσαλήμ· Σαμαά και Σωβάβ και Νάθαν και Σολομών, τέσσαρες, εκ της Βηθ-σαβεέ θυγατρός του Αμμιήλ·
 6. και Ιεβάρ, και Ελισαμά και Ελιφαλέτ
 7. και Νωγά και Νεφέγ και Ιαφιά
 8. και Ελισαμά και Ελιαδά και Ελιφελέτ, εννέα·
 9. πάντες υιοί του Δαβίδ, πλην των υιών των παλλακών, και Θάμαρ η αδελφή αυτών.
 10. Υιός δε του Σολομώντος ήτο ο Ροβοάμ, υιός τούτου ο Αβιά, υιός τούτου ο Ασά, υιός τούτου ο Ιωσαφάτ,
 11. υιός τούτου ο Ιωράμ, υιός τούτου ο Οχοζίας, υιός τούτου ο Ιωάς,
 12. υιός τούτου ο Αμασίας, υιός τούτου ο Αζαρίας, υιός τούτου ο Ιωθάμ,
 13. υιός τούτου ο Άχαζ, υιός τούτου ο Εζεκίας, υιός τούτου ο Μανασσής,
 14. υιός τούτου ο Αμών, υιός τούτου ο Ιωσίας.
 15. Οι υιοί δε του Ιωσίου ήσαν, ο πρωτότοκος αυτού Ιωανάν· ο δεύτερος, Ιωακείμ· ο τρίτος, Σεδεκίας· ο τέταρτος, Σαλλούμ.
 16. Και υιοί του Ιωακείμ, Ιεχονίας ο υιός αυτού, Σεδεκίας ο υιός τούτου.
 17. Και υιοί του Ιεχονίου, Ασείρ, Σαλαθιήλ ο υιός τούτου,
 18. και Μαλχιράμ και Φεδαΐας και Σενασάρ, Ιεκαμίας, Ωσαμά και Νεδαβίας.
 19. Και υιοί του Φεδαΐα, Ζοροβάβελ και Σιμεΐ· και υιοί του Ζοροβάβελ, Μεσουλλάμ και Ανανίας και Σελωμείθ η αδελφή αυτών·
 20. και Ασσουβά και Οήλ και Βαραχίας και Ασαδίας και Ιουσάβ-εσέδ, πέντε.
 21. Και υιοί του Ανανία, Φελατίας και Ιεσαΐας· οι υιοί του Ρεφαΐα, οι υιοί του Αρνάν, οι υιοί του Οβαδία, οι υιοί του Σεχανία.
 22. Και υιοί του Σεχανία, Σεμαΐας· και υιοί του Σεμαΐα, Χαττούς και Ιγεάλ και Βαρίας και Νεαρίας και Σαφάτ, εξ.
 23. Και υιοί του Νεαρία, Ελιωηνάϊ και Εζεκίας και Αζρικάμ· τρεις.
 24. Και υιοί του Ελιωηνάϊ, Ωδαΐας και Ελιασείβ και Φελαΐας και Ακκούβ και Ιωανάν και Δαλαΐας και Ανανί, επτά.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/13/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.