1. Οι υιοί του Λευΐ ήσαν Γηρσών, Καάθ και Μεραρί.
 2. Και οι υιός του Καάθ, Αμράμ, Ισαάρ και Χεβρών και Οζιήλ.
 3. Και οι υιοί του Αμράμ, Ααρών και Μωϋσής και η Μαριάμ. Οι δε υιοί του Ααρών, Ναδάβ και Αβιούδ, Ελεάζαρ και Ιθάμαρ.
 4. Ο Ελεάζαρ εγέννησε τον Φινεές, ο Φινεές εγέννησε τον Αβισσουά,
 5. και Αβισσουά εγέννησε τον Βουκκί, και Βουκκί εγέννησε τον Οζί,
 6. και Οζί εγέννησε τον Ζεραΐαν, και Ζεραΐας εγέννησε τον Μεραϊώθ,
 7. Μεραϊώθ εγέννησε τον Αμαρίαν, και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτώβ,
 8. και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ, και Σαδώκ εγέννησε τον Αχιμάας,
 9. και Αχιμάας εγέννησε τον Αζαρίαν, και Αζαρίας εγέννησε τον Ιωανάν,
 10. και Ιωανάν εγέννησε τον Αζαρίαν, ούτος είναι ο ιερατεύσας εν τω ναώ, τον οποίον ωκοδόμησεν ο Σολομών εν Ιερουσαλήμ·
 11. και Αζαρίας εγέννησε τον Αμαρίαν, και Αμαρίας εγέννησε τον Αχιτώβ,
 12. και Αχιτώβ εγέννησε τον Σαδώκ, και Σαδώκ εγέννησε τον Σαλλούμ,
 13. και Σαλλούμ εγέννησε τον Χελκίαν, και Χελκίας εγέννησε τον Αζαρίαν,
 14. και Αζαρίας εγέννησε τον Σεραΐαν, και Σεραΐας εγέννησε τον Ιωσεδέκ,
 15. και Ιωσεδέκ υπήγεν εις την μετοικεσίαν, ότε ο Κύριος έκαμε να μετοικισθή ο Ιούδας και η Ιερουσαλήμ διά χειρός του Ναβουχοδονόσορ.
 16. Οι υιοί του Λευΐ, Γηρσώμ, Καάθ και Μεραρί.
 17. Και ταύτα είναι τα ονόματα των υιών του Γηρσώμ· Λιβνί και Σιμεΐ.
 18. Και οι υιοί του Καάθ, Αμράμ και Ισαάρ και Χεβρών και Οζιήλ.
 19. Οι υιοί του Μεραρί, Μααλί και Μουσί. Και αύται είναι αι συγγένειαι των Λευϊτών κατά τας πατριάς αυτών.
 20. του Γηρσώμ, Λιβνί υιός τούτου, Ιαάθ υιός τούτου, Ζιμμά υιός τούτου,
 21. Ιωάχ υιός τούτου, Ιδδώ υιός τούτου, Ζερά υιός τούτου, Ιεθραί υιός τούτου.
 22. Οι υιοί του Καάθ, Αμμιναδάβ υιός αυτού, Κορέ υιός τούτου, Ασείρ υιός τούτου,
 23. Ελκανά υιός τούτου, και Εβιασάφ υιός τούτου, και Ασείρ υιός τούτου,
 24. Ταχάθ υιός τούτου, Ουριήλ υιός τούτου, Οζίας υιός τούτου, και Σαούλ υιός τούτου.
 25. Και οι υιοί του Ελκανά, Αμασαΐ και Αχιμώθ.
 26. Και Ελκανά· οι υιοί του Ελκανά, Σουφί υιός τούτου, και Ναχάθ υιός τούτου,
 27. Ελιάβ υιός τούτου, Ιεροάμ υιός τούτου, Ελκανά υιός τούτου.
 28. Και οι υιοί του Σαμουήλ, Βασνί ο πρωτότοκος και Αβιά.
 29. Οι υιοί του Μεραρί, Μααλί, Λιβνί υιός τούτου, Σιμεΐ υιός τούτου, Ουζά υιός τούτου,
 30. Σιμαά υιός τούτου, Αγγία υιός τούτου, Ασαΐας υιός τούτου.
 31. Και ούτοι είναι τους οποίους κατέστησεν ο Δαβίδ επί το έργον της μουσικής του οίκου του Κυρίου, αφού η κιβωτός εύρηκεν ανάπαυσιν.
 32. Και υπηρέτουν έμπροσθεν της σκηνής του μαρτυρίου με ψαλτωδίας, εωσού ο Σολομών ωκοδόμησε τον οίκον του Κυρίου εν Ιερουσαλήμ· και τότε κατεστάθησαν εις το υπούργημα αυτών, κατά την τάξιν αυτών.
 33. Και ούτοι είναι οι κατασταθέντες, μετά των τέκνων αυτών. Εκ των υιών των Κααθιτών, Αιμάν ο ψαλτωδός, υιός του Ιωήλ, υιού του Σαμουήλ,
 34. υιού του Ελκανά, υιού του Ιεροάμ, υιού του Ελιήλ, υιού του Θωά,
 35. υιού του Σούφ, υιού του Ελκανά, υιού του Μαάθ υιού του Αμασαί,
 36. υιού του Ελκανά υιού του Ιωήλ, υιού του Αζαρίου, υιού του Σοφονίου,
 37. υιού του Ταχάθ, υιού του Ασείρ, υιού του Εβιασάφ, υιού του Κορέ,
 38. υιού του Ισαάρ, υιού του Καάθ, υιού του Λευΐ υιού του Ισραήλ·
 39. και ο αδελφός αυτού Ασάφ, ο ιστάμενος εν δεξιά αυτού· Ασάφ ο υιός του Βαραχίου, υιού του Σιμεά,
 40. υιού του Μιχαήλ, υιού του Βαασίου, υιού του Μαλχίου,
 41. υιού του Εθνεί υιού του Ζερά, υιού του Αδαΐα,
 42. υιού του Εθάν, υιού του Ζιμμά, υιού του Σιμεΐ,
 43. υιού του Ιαάθ, υιού του Γηρσώμ, υιού του Λευΐ·
 44. και οι αδελφοί αυτών, οι υιοί του Μεραρί, οι εξ αριστερών· Εθάν ο υιός του Κεισί, υιού του Αβδί, υιού του Μαλλούχ,
 45. υιού του Ασαβία, υιού του Αμασία, υιού του Χελκίου,
 46. υιού του Αμσί, υιού του Βανί, υιού του Σαμείρ,
 47. υιού του Μααλί, υιού του Μουσί, υιού του Μεραρί, υιού του Λευΐ·
 48. και οι αδελφοί αυτών οι Λευΐται, διωρισμένοι εις πάσας τας υπηρεσίας της σκηνής του οίκου του Θεού.
 49. Ο δε Ααρών και οι υιοί αυτού εθυμίαζον επί το θυσιαστήριον των ολοκαυτωμάτων, και επί το θυσιαστήριον του θυμιάματος, διωρισμένοι εις πάσας τας εργασίας του αγίου των αγίων, και εις το να κάμνωσιν εξιλέωσιν υπέρ του Ισραήλ, κατά πάντα όσα προσέταξε Μωϋσής ο δούλος του Θεού.
 50. Και ούτοι είναι οι υιοί του Ααρών· Ελεάζαρ υιός τούτου, Φινεές υιός τούτου, Αβισσουά υιός τούτου,
 51. Βουκκί υιός τούτου, Οζί υιός τούτου, Ζεραΐας υιός τούτου,
 52. Μεραϊώθ υιός τούτου, Αμαρίας υιός τούτου, Αχιτώβ υιός τούτου,
 53. Σαδώκ υιός τούτου, Αχιμάας υιός τούτου.
 54. Και αύται είναι αι κατοικίαι αυτών κατά τας κώμας αυτών εν τοις ορίοις αυτών, των υιών του Ααρών, εκ της συγγενείας των Κααθιτών· διότι εις αυτούς έπεσεν ο κλήρος·
 55. και έδωκαν εις αυτούς την Χεβρών εν γη Ιούδα και τα περίχωρα αυτής κύκλω αυτής.
 56. Τους αγρούς όμως της πόλεως και τας κώμας αυτής έδωκαν εις τον Χάλεβ τον υιόν του Ιεφοννή.
 57. Εις δε τους υιούς του Ααρών έδωκαν τας πόλεις του Ιούδα, την Χεβρών, την πόλιν του καταφυγίου και την Λιβνά και τα περίχωρα αυτής και την Ιαθείρ και την Εσθεμωά και τα περίχωρα αυτής,
 58. και την Ηλών και τα περίχωρα αυτής, την Δεβείρ και τα περίχωρα αυτής,
 59. και την Ασάν και τα περίχωρα αυτής και την Βαιθ-σεμές και τα περίχωρα αυτής,
 60. και εκ της φυλής Βενιαμίν την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής και την Αλεμέθ και τα περίχωρα αυτής και την Αναθώθ και τα περίχωρα αυτής· πάσαι αι πόλεις αυτών, κατά τας συγγενείας αυτών, δεκατρείς.
 61. Και εις τους υιούς του Καάθ, τους εναπολειφθέντας, εδόθησαν κατά κλήρον εκ της συγγενείας εκατέρας φυλής και εκ της ημισείας φυλής, της ημισείας του Μανασσή, δέκα πόλεις.
 62. Και εις τους υιούς του Γηρσώμ κατά τας συγγενείας αυτών, εκ της φυλής Ισσάχαρ, και εκ της φυλής Ασήρ και εκ της φυλής Νεφθαλί και εκ της φυλής του Μανασσή εν Βασάν, δεκατρείς πόλεις.
 63. εις τους υιούς του Μεραρί, κατά τας συγγενείας αυτών, εδόθησαν διά κλήρου εκ της φυλής Ρουβήν και εκ της φυλής Γαδ και εκ της φυλής Ζαβουλών δώδεκα πόλεις.
 64. Και οι υιοί Ισραήλ έδωκαν εις τους Λευΐτας τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών.
 65. Και έδωκαν κατά κλήρον, εκ της φυλής των υιών Ιούδα και εκ της φυλής των υιών Συμεών και εκ της φυλής των υιών Βενιαμίν, τας πόλεις ταύτας, ονομασθείσας κατά τα ονόματα αυτών.
 66. Οι δε εκ των συγγενειών των υιών Καάθ έλαβον πόλεις των ορίων αυτών εκ της φυλής Εφραΐμ.
 67. Και έδωκαν εις αυτούς τας πόλεις του καταφυγίου, την Συχέμ και τα περίχωρα αυτής, εν τω όρει Εφραΐμ, και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής,
 68. και την Ιοκμεάμ και τα περίχωρα αυτής, και την Βαιθ-ωρών και τα περίχωρα αυτής,
 69. και την Αιαλών και τα περίχωρα αυτής, και την Γαθ-ριμμών και τα περίχωρα αυτής·
 70. και εκ της ημισείας φυλής Μανασσή την Ανήρ και τα περίχωρα αυτής, και την Βιλεάμ και τα περίχωρα αυτής· ταύτας έδωκαν εις τας συγγενείας των εναπολειφθέντων των υιών Καάθ.
 71. εις τους υιούς Γηρσώμ έδωκαν, εκ της συγγενείας της ημισείας φυλής Μανασσή, την Γωλάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής, και την Ασταρώθ και τα περίχωρα αυτής·
 72. και εκ της φυλής Ισσάχαρ την Κεδές και τα περίχωρα αυτής, την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής,
 73. και την Ραμώθ και τα περίχωρα αυτής, και την Ανείμ και τα περίχωρα αυτής·
 74. και εκ της φυλής Ασήρ την Μασάλ και τα περίχωρα αυτής, και την Αβδών και τα περίχωρα αυτής,
 75. και την Χουκώκ και τα περίχωρα αυτής, και την Ρεώβ και τα περίχωρα αυτής·
 76. και εκ της φυλής Νεφθαλί την Κεδές εν Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής, και την Αμμών και τα περίχωρα αυτής, και την Κιριαθαΐμ και τα περίχωρα αυτής.
 77. Εις τους υιούς του Μεραρί τους εναπολειφθέντας έδωκαν, εκ της φυλής του Ζαβουλών, την Ριμμών και τα περίχωρα αυτής, την Θαβώρ και τα περίχωρα αυτής·
 78. εις δε το πέραν του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ, προς ανατολάς του Ιορδάνου, έδωκαν, εκ της φυλής Ρουβήν την Βοσόρ εν τη ερήμω και τα περίχωρα αυτής, και την Ιασά και τα περίχωρα αυτής,
 79. και την Κεδημώθ και τα περίχωρα αυτής, και την Μηφαάθ και τα περίχωρα αυτής·
 80. και εκ της φυλής Γαδ την Ραμώθ εν Γαλαάδ και τα περίχωρα αυτής, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής,
 81. και την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής, και την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/13/06/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.