1. Αδάμ, Σηθ, Ενώς,
 2. Καϊνάν, Μααλαλεήλ, Ιάρεδ,
 3. Ενώχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ,
 4. Νώε, Σημ, Χαμ και Ιάφεθ.
 5. υιοί του Ιάφεθ, Γομέρ και Μαγώγ και Μαδαΐ και Ιαυάν και Θουβάλ και Μεσέχ και Θειράς·
 6. και υιοί του Γομέρ, Ασχενάζ και Ριφάθ και Θωγαρμά·
 7. και υιοί του Ιαυάν, Ελεισά και Θαρσείς, Κιττείμ και Δωδανείμ.
 8. Υιοί του Χαμ, Χούς και Μισραΐμ, Φούθ και Χαναάν·
 9. και υιοί του Χούς, Σεβά και Αβιλά και Σαβθά και Ρααμά και Σαβθεκά· και υιοί του Ρααμά, Σεβά και Δαιδάν.
 10. Και ο Χούς εγέννησε τον Νεβρώδ· ούτος ήρχισε να ήναι ισχυρός επί της γης.
 11. Και ο Μισραΐμ εγέννησε τους Λουδείμ και τους Αναμείμ και τους Λεαβείμ και τους Ναφθουχείμ,
 12. και τους Πατρουσείμ και τους Χασλουχείμ, εκ των οποίων εξήλθον οι Φιλισταίοι, και τους Καφθορείμ.
 13. Και ο Χαναάν εγέννησε τον Σιδώνα πρωτότοκον αυτού, και τον Χετταίον,
 14. και τον Ιεβουσαίον και τον Αμορραίον και τον Γεργεσαίον,
 15. και τον Ευαίον και τον Αρουκαίον και τον Ασενναίον,
 16. και τον Αρβάδιον και τον Σαμαραίον και τον Αμαθαίον.
 17. υιοί του Σημ, Ελάμ και Ασσούρ και Αρφαξάδ και Λούδ και Αράμ· και υιοί Αράμ, Ουζ και Ουλ και Γεθέρ και Μεσέχ.
 18. Και ο Αρφαξάδ εγέννησε τον Σαλά, και ο Σαλά εγέννησε τον Έβερ.
 19. Και εις τον Έβερ εγεννήθησαν δύο υιοί· το όνομα του ενός, Φαλέγ· διότι εν ταις ημέραις αυτού διεμερίσθη η γή· το δε όνομα του αδελφού αυτού, Ιοκτάν.
 20. Και ο Ιοκτάν εγέννησε τον Αλμωδάδ και τον Σαλέφ και τον Ασάρ-μαβέθ και τον Ιαράχ,
 21. και τον Αδωράμ και τον Ουζάλ και τον Δικλά,
 22. και τον Εβάλ και τον Αβιμαήλ και τον Σεβά
 23. και τον Οφείρ, και τον Αβιλά, και τον Ιωβάβ· πάντες ούτοι ήσαν οι υιοί του Ιοκτάν.
 24. Σημ, Αρφαξάδ, Σαλά,
 25. Έβερ, Φαλέγ, Ραγαύ,
 26. Σερούχ, Ναχώρ, Θάρα,
 27. Άβραμ, όστις είναι ο Αβραάμ.
 28. Υιοί δε του Αβραάμ, Ισαάκ και Ισμαήλ.
 29. Αύται είναι αι γενεαί αυτών· Ο πρωτότοκος του Ισμαήλ, Ναβαϊώθ· έπειτα Κηδάρ και Αδβεήλ και Μιβσάμ,
 30. Μισμά και Δουμά, Μασσά, Αδάδ και Θαιμά,
 31. Ιετούρ, Ναφίς και Κεδμά· ούτοι ήσαν οι υιοί του Ισμαήλ.
 32. Οι δε υιοί της Χεττούρας, θεραπαίνης του Αβραάμ, ούτοι· αύτη εγέννησε τον Ζεμβράν και Ιοξάν και Μαδάν και Μαδιάμ και Ιεσβώκ και Σουά· και υιοί του Ιοξάν, Σεβά και Δαιδάν·
 33. και υιοί του Μαδιάμ, Γεφά και Εφέρ και Ανώχ και Αβειδά και Ελδαγά· πάντες ούτοι ήσαν υιοί της Χεττούρας.
 34. Και εγέννησεν ο Αβραάμ τον Ισαάκ· υιοί δε του Ισαάκ, ο Ησαύ και ο Ισραήλ.
 35. Υιοί του Ησαύ, Ελιφάς, Ραγουήλ και Ιεούς και Ιεγλόμ και Κορέ·
 36. υιοί του Ελιφάς, Θαιμάν και Ωμάρ, Σωφάρ και Γοθώμ, Κενέζ και Θαμνά και Αμαλήκ.
 37. Υιοί του Ραγουήλ, Ναχάθ, Ζερά, Σομέ και Μοζέ.
 38. Και υιοί του Σηείρ, Λωτάν και Σωβάλ και Σεβεγών και Ανά και Δησών και Εσέρ και Δισάν.
 39. Και υιοί του Λωτάν, Χορρί και Αιμάμ· αδελφή δε του Λωτάν, Θαμνά·
 40. Υιοί του Σωβάλ, Αιλάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφώ και Ωνάμ· και υιοί του Σεβεγών, Αϊέ και Ανά·
 41. υιοί του Ανά, Δησών· και υιοί του Δησών, Αμράν και Ασβάν και Ιθράν και Χαρράν.
 42. Υιοί του Εσέρ, Βαλαάν και Ζααβάν και Ιακάν· υιοί του Δισάν, Ουζ και Αράν.
 43. Ούτοι δε ήσαν οι βασιλείς, οι βασιλεύσαντες εν τη γη Εδώμ, πριν βασιλεύση βασιλεύς επί τους υιούς Ισραήλ· Βελά, ο υιός του Βεώρ· και το όνομα της πόλεως αυτού Δεγναβά.
 44. Και απέθανεν ο Βελά, και εβασίλευσεν αντ' αυτού Ιωβάβ, ο υιός του Ζερά, εκ της Βοσόρρας.
 45. Και απέθανεν ο Ιωβάβ, και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Χουσάμ, εκ της γης των Θαιμανιτών.
 46. Και απέθανεν ο Χουσάμ, και εβασίλευσεν αντ' αυτού Αδάδ, ο υιός του Βεδάδ, όστις επάταξε τους Μαδιανίτας εν τη πεδιάδι του Μωάβ· το δε όνομα της πόλεως αυτού Αβίθ.
 47. Και απέθανεν ο Αδάδ, και εβασίλευσεν αντ' αυτού Σαμλά, ο εκ Μασρεκάς.
 48. Και απέθανεν ο Σαμλά, και εβασίλευσεν αντ' αυτού Σαούλ, ο από Ρεχωβώθ, της παρά τον ποταμόν.
 49. Και απέθανεν ο Σαούλ, και εβασίλευσεν αντ' αυτού Βάαλ-χανάν, ο υιός του Αχβώρ.
 50. Και απέθανεν ο Βάαλ-χανάν, και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ· και το όνομα της πόλεως αυτού ήτο Παί· το δε όνομα της γυναικός αυτού Μεεταβεήλ, θυγάτηρ Ματραίδ, θυγατρός Μαιζαάβ.
 51. Αποθανόντος δε του Αδάδ, εστάθησαν ηγεμόνες Εδώμ, ηγεμών Θαμνά, ηγεμών Αλβά, ηγεμών Ιεθέθ,
 52. ηγεμών Ολιβαμά, ηγεμών Ηλά, ηγεμών Φινών,
 53. ηγεμών Κενέζ, ηγεμών Θαιμάν, ηγεμών Μιβσάρ,
 54. ηγεμών Μαγεδήλ, ηγεμών Ιράμ· ούτοι εστάθησαν οι ηγεμόνες Εδώμ.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/13/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.