1. Αύτη δε είναι η γενεαλογία του Ησαύ, όστις είναι ο Εδώμ.
 2. Ο Ησαύ έλαβε γυναίκας εις εαυτόν εκ των θυγατέρων Χαναάν· την Αδά, θυγατέρα Αιλών του Χετταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγονήν Σεβεγών του υαίου·
 3. και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφήν του Νεβαϊώθ.
 4. Εγέννησε δε εις τον Ησαύ η Αδά τον Ελιφάς· και η Βασεμάθ εγέννησε τον Ραγουήλ·
 5. και η Ολιβαμά εγέννησε τον Ιεούς και τον Ιεγλόμ και τον Κορέ. Ούτοι είναι οι υιοί του Ησαύ, οι γεννηθέντες εις αυτόν εν τη γη Χαναάν.
 6. Έλαβε δε ο Ησαύ τας γυναίκας αυτού και τους υιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και πάντας τους ανθρώπους του οίκου αυτού και τα ποίμνια αυτού και πάντα τα κτήνη αυτού και πάντα τα υπάρχοντα τα οποία απέκτησεν εν γη Χαναάν, και υπήγεν εις άλλην γην μακράν από Ιακώβ του αδελφού αυτού·
 7. διότι τα υπάρχοντα αυτών ήσαν τόσον πολλά, ώστε δεν ηδύναντο να κατοικήσωσιν ομού· και δεν ηδύνατο η γη της παροικήσεως αυτών να χωρέση αυτούς, εξ αιτίας των κτηνών αυτών.
 8. Κατώκησε δε ο Ησαύ εν τω όρει Σηείρ· ο Ησαύ είναι ο Εδώμ.
 9. Και αύτη είναι η γενεαλογία του Ησαύ, πατρός των Εδωμιτών, εν τω όρει Σηείρ·
 10. ταύτα είναι τα ονόματα των υιών του Ησαύ· Ελιφάς ο υιός της Αδά γυναικός του Ησαύ, Ραγουήλ ο υιός της Βασεμάθ γυναικός του Ησαύ.
 11. Και οι υιοί του Ελιφάς ήσαν Θαιμάν, Ωμάρ, Σωφάρ και Γοθώμ και Κενέζ.
 12. Η δε Θαμνά ήτο παλλακή του Ελιφάς υιού του Ησαύ, και εγέννησεν εις τον Ελιφάς τον Αμαλήκ· ούτοι ήσαν οι υιοί της Αδά γυναικός του Ησαύ.
 13. Και ούτοι είναι οι υιοί του Ραγουήλ· Ναχάθ και Ζερά, Σομέ και Μοζέ· ούτοι ήσαν οι υιοί της Βασεμάθ γυναικός του Ησαύ.
 14. Και ούτοι ήσαν οι υιοί της Ολιβαμά θυγατρός του Ανά, εγγόνης του Σεβεγών, της γυναικός του Ησαύ· και εγέννησεν εις τον Ησαύ τον Ιεούς και τον Ιεγλόμ και τον Κορέ.
 15. Ούτοι ήσαν οι ηγεμόνες των υιών Ησαύ· οι υιοί του Ελιφάς πρωτοτόκου του Ησαύ, ηγεμών Θαιμάν, ηγεμών Ωμάρ, ηγεμών Σωφάρ, ηγεμών Κενέζ,
 16. ηγεμών Κορέ, ηγεμών Γοθώμ, ηγεμών Αμαλήκ· ούτοι είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς εν τη γη Εδώμ· ούτοι ήσαν οι υιοί της Αδά.
 17. Και ούτοι ήσαν οι υιοί του Ραγουήλ υιού του Ησαύ· ηγεμών Ναχάθ, ηγεμών Ζερά, ηγεμών Σομέ, ηγεμών Μοζέ· ούτοι είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ εν τη γη Εδώμ· ούτοι ήσαν οι υιοί της Βασεμάθ γυναικός του Ησαύ.
 18. Και ούτοι ήσαν οι υιοί της Ολιβαμά γυναικός του Ησαύ· ηγεμών Ιεούς, ηγεμών Ιεγλόμ, ηγεμών Κορέ· ούτοι ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμά θυγατρός του Ανά, γυναικός του Ησαύ.
 19. Ούτοι είναι οι υιοί του Ησαύ, όστις είναι ο Εδώμ· και ούτοι οι ηγεμόνες αυτών.
 20. Ούτοι είναι οι υιοί του Σηείρ του Χορραίου, οίτινες κατώκουν την γήν· Λωτάν και Σωβάλ και Σεβεγών και Ανά,
 21. και Δησών και Εσέρ και Δισάν· ούτοι είναι οι ηγεμόνες των Χορραίων, των υιών του Σηείρ, εν τη γη Εδώμ.
 22. Οι δε υιοί του Λωτάν ήσαν Χορρί και Αιμάμ· αδελφή δε του Λωτάν, η Θαμνά.
 23. Ούτοι δε ήσαν οι υιοί του Σωβάλ· Αλβάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφώ και Ωνάμ.
 24. Ούτοι δε ήσαν οι υιοί του Σεβεγών· και Αϊέ και Ανά· ούτος είναι ο Ανά όστις εύρηκε τα ύδατα εν τη ερήμω, ότε έβοσκε τους όνους Σεβεγών του πατρός αυτού.
 25. Ούτοι δε ήσαν οι υιοί του Ανά· Δησών και Ολιβαμά η θυγάτηρ του Ανά.
 26. Ούτοι δε ήσαν οι υιοί του Δησών· Αμαδάν και Ασβάν και Ιθράμ και Χαρράν.
 27. Ούτοι ήσαν οι υιοί του Εσέρ· Βαλαάν και Ζααβάν και Ακάν.
 28. Ούτοι ήσαν οι υιοί του Δισάν· Ουζ και Αράν.
 29. Ούτοι είναι οι ηγεμόνες των Χορραίων· ηγεμών Λωτάν, ηγεμών Σωβάλ, ηγεμών Σεβεγών, ηγεμών Ανά,
 30. ηγεμών Δησών, ηγεμών Εσέρ, ηγεμών Δισάν· ούτοι είναι οι ηγεμόνες των Χορραίων μεταξύ των ηγεμόνων αυτών εν τη γη Σηείρ.
 31. Και ούτοι είναι οι βασιλείς οίτινες εβασίλευσαν εν τη γη Εδώμ, πριν βασιλεύση βασιλεύς επί τους υιούς Ισραήλ.
 32. Και εβασίλευσεν εν Εδώμ Βελά, ο υιός του Βεώρ· το δε όνομα της πόλεως αυτού ήτο Δενναβά.
 33. Και απέθανεν ο Βελά και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Ιωβάβ, υιός του Ζερά, εκ Βοσόρρας·
 34. Και απέθανεν ο Ιωβάβ και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Χουσάμ εκ της γης των Θαιμανιτών.
 35. Και απέθανεν ο Χουσάμ και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Αδάδ, υιός του Βεράδ, ο πατάξας τους Μαδιανίτας εν τη πεδιάδι Μωάβ· το δε όνομα της πόλεως αυτού ήτο Αβίθ.
 36. Και απέθανεν ο Αδάδ, και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Σαμλά εκ Μασρεκάς.
 37. Και απέθανεν ο Σαμλά και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Σαούλ εκ Ρεχωβώθ της παρά τον ποταμόν.
 38. Και απέθανεν ο Σαούλ και εβασίλευσεν αντ' αυτού Βάαλ-ανάν, ο υιός του Αχβώρ.
 39. Και απέθανεν ο Βάαλ-ανάν, υιός του Αχβώρ, και εβασίλευσεν αντ' αυτού ο Χαδδάρ· το δε όνομα της πόλεως αυτού ήτο Παού· και το όνομα της γυναικός αυτού, Μεεταβεήλ, θυγάτηρ του Ματραίδ, εγγονή του Μαιζαάβ.
 40. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ησαύ, κατά τας οικογενείας αυτών, κατά τους τόπους αυτών, κατά τα ονόματα αυτών. ηγεμών Θαμνά, ηγεμών Αλβά, ηγεμών Ιεθέθ,
 41. ηγεμών Ολιβαμά, ηγεμών Ηλά, ηγεμών Φινών,
 42. ηγεμών Κενέζ, ηγεμών Θαιμάν, ηγεμών Μιβσάρ,
 43. ηγεμών Μαγεδιήλ, ηγεμών Ιράμ· ούτοι είναι οι ηγεμόνες του Εδώμ, κατά τας κατοικίας αυτών εν τη γη της κτήσεως αυτών· ούτος είναι ο Ησαύ, ο πατήρ των Εδωμιτών.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/01/36/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.