1. Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.
 2. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona,
 3. i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota.
 4. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat — Reuela,
 5. a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan.
 6. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba,
 7. gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie.
 8. Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. — Ezaw to Edom.
 9. Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir.
 10. Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa.
 11. Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
 12. A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa.
 13. Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa.
 14. A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha.
 15. Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz,
 16. Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady.
 17. Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa.
 18. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. —
 19. Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów.
 20. Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,
 21. Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom.
 22. Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana — Timna.
 23. Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam.
 24. Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca.
 25. A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any.
 26. Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran.
 27. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan.
 28. Synowie Diszana: Us i Aran.
 29. Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana,
 30. Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.
 31. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla.
 32. W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta — Dinhaba.
 33. A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry.
 34. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów.
 35. Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta — Awit.
 36. Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki.
 37. A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką.
 38. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora.
 39. A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.
 40. Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet,
 41. Oholibama, Ela, Pinon,
 42. Kenaz, Teman, Mibsar,
 43. Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw — praojciec Edomitów.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/01/36/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.