1. Król Salomon był królem nad całym Izraelem.
 2. A oto jego dostojnicy na najwyższych urzędach: Azariasz, syn Sadoka, kapłan.
 3. Elichoref i Achiasz, synowie Sziszy, pisarze; Joszafat, syn Achiluda, pełnomocnik.
 4. Benajasz, syn Jojady, wódz wojska; Sadok oraz Abiatar, kapłani.
 5. Azariasz, syn Natana, przełożony nadzorców, i Zabud, syn kapłana Natana, zaufany króla.
 6. Achiszar, zarządca pałacu, i Adoniram, syn Abdy, przełożony robotników pracujących przymusowo.
 7. Ponadto Salomon miał nad całym Izraelem dwunastu nadzorców do zaopatrywania w żywność króla i jego dworu. Każdy z nich miał dostarczać żywność przez miesiąc w roku.
 8. A oto ich imiona: Ben-Chur na górze Efraima.
 9. Ben-Deker w Makas, Szaalbim, Bet-Szemesz, Elon, Bet-Chanan.
 10. Ben-Chesed w Arubot, do którego należało Soko i cała ziemia Chefer.
 11. Ben-Abinadab miał wszystkie wzgórza koło Dor, a za żonę miał Tafat, córkę Salomona.
 12. Baana, syn Achiluda — Tanak, Megiddo aż poza Jokmeam i całe Bet-Szean za Jizreel aż do Abel-Mechola koło Sartany.
 13. Be-Geber w Ramot w Gileadzie miał Osiedla Jaira, syna Manassesa. W Gileadzie miał również obszar Argob w Baszanie, obejmujący sześćdziesiąt dużych osiedli obmurowanych, o brązowych zaworach u bram.
 14. Achinadab, syn Iddo — Machanaim.
 15. Achimaas — u Neftalego; on również wziął za żonę córkę Salomona Basmat.
 16. Baana, syn Chuszaja u Asera, łącznie ze wzgórzami.
 17. Joszafat, syn Paruacha, u Issachara.
 18. Szimei, syn Eli, u Beniamina.
 19. Geber, syn Uriego, w kraju Gilead — ziemię Sichona, króla amoryckiego, i Oga, króla Baszanu. I był jeden nadzorcą w kraju…
 20. Juda oraz Izrael byli liczni jak piasek nadmorski. Jedli, pili i weselili się.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/11/04/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2023
Перейти на новую версию сайта.