1. Przyszli przełożeni rodów lewickich do arcykapłana Eleazara, do Jozuego, syna Nuna, i do naczelników rodów pokoleń Izraelitów
 2. i rzekli do nich w Szilo w kraju Kanaan: Pan polecił przez Mojżesza, aby nam dano miasta na zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła.
 3. Izraelici oddali więc lewitom ze swego dziedzictwa, zgodnie z rozkazem Pana, następujące miasta wraz z ich pastwiskami.
 4. Los przypadł w udziale rodom Kehatytów. Potomkom kapłana Aarona spośród lewitów przypadło losem trzynaście miast od pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i od pokolenia Beniamina.
 5. Pozostałym potomkom Kehata przypadło losem dziewięć miast od pokolenia Efraima, od pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manassesa.
 6. Potomkom Gerszona przypadło losem trzynaście miast od rodów pokolenia Issachara, od pokolenia Asera, od pokolenia Neftalego i od połowy pokolenia Manassesa w Baszanie.
 7. Potomkom Merariego według ich rodów przypadło losem dwanaście miast od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i od pokolenia Zabulona.
 8. Izraelici oddali więc lewitom przez losowanie te miasta wraz z ich pastwiskami, jak im rozkazał Pan za pośrednictwem Mojżesza.
 9. Odstąpili im więc z pokolenia potomków Judy i potomków Symeona następujące miasta imiennie wyszczególnione.
 10. Potomkom Aarona z rodu Kehatytów, potomków Lewiego, ponieważ na nich padł pierwszy los,
 11. dali: Kiriat-Arba, główne miasto Anakitów, czyli Hebron na górze Judy z pastwiskami dokoła niego.
 12. Pola jednak tego miasta i jego wioski dano na własność Kalebowi, synowi Jefunnego.
 13. Potomkom kapłana Aarona dano miasto ucieczki dla zabójców: Hebron wraz z jego pastwiskami, Libnę wraz z jej pastwiskami,
 14. Jattir z jego pastwiskami, Esztemoa z jego pastwiskami,
 15. Cholon z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
 16. Aszan z jego pastwiskami, Jutta z jego pastwiskami, Bet-Szemesz z jego pastwiskami: dziesięć miast od tych dwu pokoleń.
 17. Od pokolenia Beniamina Gibeon z jego pastwiskami, Geba z jego pastwiskami,
 18. Anatot z jego pastwiskami, Almon z jego pastwiskami: cztery miasta.
 19. Wszystkich miast dla kapłanów pochodzących od Aarona: trzynaście wraz z ich pastwiskami.
 20. Rodom potomków Kehata, lewitom, czyli pozostałym potomkom Kehata, przyznano losem miasta z pokolenia Efraima.
 21. Dano im miasto ucieczki dla zabójców: Sychem z jego pastwiskami na górze Efraima oraz Gezer z jego pastwiskami,
 22. Kibsaim z jego pastwiskami, Bet-Choron z jego pastwiskami: cztery miasta.
 23. Z pokolenia Dana — Elteke z jego pastwiskami, Gibbeton z jego pastwiskami,
 24. Ajjalon z jego pastwiskami, Gat-Rimmon z jego pastwiskami: cztery miasta.
 25. Z połowy pokolenia Manassesa: Tanak z jego pastwiskami, Jibleam z jego pastwiskami: dwa miasta.
 26. Wszystkich miast dziesięć z ich pastwiskami dla rodów pozostałych potomków Kehata.
 27. Potomkom Gerszona i ich rodom, lewitom, dano od połowy pokolenia Manassesa, miasto ucieczki dla zabójców: Golan w Baszanie z jego pastwiskami i Asztarot z jego pastwiskami: dwa miasta.
 28. Od pokolenia Issachara — Kiszjon z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,
 29. Jarmut z jego pastwiskami, En-Gannim z jego pastwiskami: cztery miasta.
 30. Od pokolenia Asera — Miszeal, Abdon,
 31. Chelkat, Rechob z ich przynależnymi pastwiskami: cztery miasta.
 32. Od pokolenia Neftalego miasto ucieczki dla zabójców: Kedesz w Galilei z jego pastwiskami, Chammot-Dor z jego pastwiskami, Rakkat z jego pastwiskami: trzy miasta.
 33. Wszystkich miast Gerszonitów według ich rodów: trzynaście miast z ich pastwiskami.
 34. Rodom potomków Merariego, reszcie lewitów, przyznano od pokolenia Zabulona: Jokneam z jego pastwiskami, Karta z jego pastwiskami,
 35. Rimmon z jego pastwiskami, Nahalal z jego pastwiskami: cztery miasta;
 36. za Jordanem od pokolenia Rubena — - miasto ucieczki dla zabójców, Beser na pustyni Jahsa z jego pastwiskami,
 37. Kedemot z jego pastwiskami, Mefaat z jego pastwiskami: cztery miasta.
 38. Od pokolenia Gada miasto ucieczki Ramot w Gileadzie z jego pastwiskami, Machanaim z jego pastwiskami,
 39. Cheszbon z jego pastwiskami, Jazer z jego pastwiskami: cztery miasta.
 40. Wszystkich miast przyznanych losem potomkom Merariego według ich rodów, pozostałych z rodów lewickich: dwanaście miast.
 41. Całkowita liczba miast lewickich pośród dziedzictwa Izraelitów wynosiła czterdzieści osiem z ich pastwiskami.
 42. Każde z tych miast obejmowało samo miasto i jego pastwiska dokoła. To samo odnosi się do wszystkich wymienionych miast.
 43. Tak Pan dał Izraelitom cały kraj, który poprzysiągł dać ich przodkom. Objęli go oni w posiadanie i w nim zamieszkali.
 44. Pan użyczył im pokoju dokoła, zupełnie jak poprzysiągł ich przodkom, a żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać. Wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce.
 45. Ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan uczynił domowi Izraela, żadna nie zawiodła, lecz każda się spełniła.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/06/21/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.