1. Oto potomstwo synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Po potopie urodzili się im następujący synowie:
 2. Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
 3. Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
 4. Synowie Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim.
 5. Od nich pochodzą mieszkańcy wybrzeży i wysp, podzieleni według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów.
 6. Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
 7. Synowie Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synowie Ramy: Saba i Dedan.
 8. Kusz zaś zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi.
 9. Był on też najsławniejszym na ziemi myśliwym. Stąd powstało przysłowie: Dzielny jak Nimrod, najsławniejszy na ziemi myśliwy.
 10. On to pierwszy panował w Babelu, w Erek, w Akkad i w Kalne, w kraju Szinear.
 11. Wyszedłszy z tego kraju do Aszszuru, zbudował Niniwę, Rechobot-Ir, Kalach
 12. i Resan, wielkie miasto pomiędzy Niniwą a Kalach.
 13. Misraim miał jako potomstwo: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,
 14. Patrusim i Kasluchim, od których pochodzą Filistyni i Kaftoryci.
 15. Kanaan zaś miał synów: pierworodnego Sydona i Cheta.
 16. A ponadto: Jebusytów, Amorytów, Girgaszytów,
 17. Chiwwitów, Arkitów, Sinitów,
 18. Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. A potem szczepy kananejskie rozproszyły się.
 19. Granica Kananejczyków biegła od Sydonu w kierunku Geraru aż do Gazy, a potem w kierunku Sodomy, Gomory, Admy i Seboim — aż do Leszy.
 20. Są to potomkowie Chama według ich szczepów, języków, krajów i narodów.
 21. Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie].
 22. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram.
 23. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz.
 24. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera.
 25. Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata — Joktan.
 26. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,
 27. Hadorama, Uzala, Dikli,
 28. Obala, Abimaela, Saby,
 29. Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana.
 30. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej.
 31. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów.
 32. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/01/10/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.