1. Adem, Şit, Enoş,
 2. Kenan, Mahalalel, Yeret,
 3. Hanok, Metuşelah, Lemek,
 4. Nuh. Nuhun oğulları: Sam, Ham, Yafet. metinde geçmemektedir.
 5. Yafetin oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
 6. Gomerin oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
 7. Yâvanın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
 8. Hamın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
 9. Kûşun oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raamanın oğulları: Şeva, Dedan.
 10. Kûşun Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
 11. Misrayim Ludluların, Anamlıların, Lehavlıların, Maftuhluların, Patrusluların, Filistlilerin ataları olan Kasluhluların ve Kaftorluların atasıydı.
 12. Kenan ilk oğlu Sidonun babası ve Hititlerin, Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Arvatlıların, Semarlıların, Hamalıların atasıydı.
 13. Samın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
 14. Arpakşat Şelahın babasıydı. Şelahtan Ever oldu.
 15. Everin iki oğlu oldu. Birinin adı Pelektifç, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktandı. Septuaginta «Arpakşat Kenanın babasıydı, Kenan Şelahın babasıydı.»
 16. Sam, Arpakşat, Şelah,
 17. Ever, Pelek, Reu,
 18. Seruk, Nahor, Terah,
 19. Avram -İbrahim-.
 20. İbrahimin oğulları: İshak, İsmail.
 21. İsmailoğullarının soyu: İsmailin ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
 22. Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
 23. Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmailin oğullarıydı.
 24. İbrahimin cariyesi Keturanın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşanın oğulları: Şeva, Dedan.
 25. Midyanın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Keturanın soyundandı.
 26. İshak İbrahimin oğluydu. İshakın oğulları: Esav, İsrail.
 27. Esavın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
 28. Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timnadan doğan Amalek. Masoretik metin «Timna ve Amalek» (bkz. Yar.36:12).
 29. Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
 30. Seirin oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
 31. Lotanın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotanın kızkardeşiydi.
 32. Şovalın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivonun oğulları: Aya, Âna.
 33. Ânanın oğlu: Dişon. Dişonun oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
 34. Eserin oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
 35. İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhavaydı.
 36. Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
 37. Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
 38. Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti.
 39. Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
 40. Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
 41. Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
 42. Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Paiydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi.
 43. Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
 44. Oholivama, Ela, Pinon,
 45. Kenaz, Teman, Mivsar,
 46. Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/tur/13/01/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2024
Перейти на новую версию сайта.