1. Ούτοι δε είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξαν οι υιοί Ισραήλ και κατεκυρίευσαν την γην αυτών, εις το πέραν του Ιορδάνου, προς ανατολάς ηλίου, από του ποταμού Αρνών έως του όρους Αερμών, και πάσαν την πεδινήν προς ανατολάς·
 2. τον Σηών βασιλέα των Αμορραίων, τον κατοικούντα εν Εσεβών, τον δεσπόζοντα από Αροήρ της παρά το χείλος του ποταμού Αρνών, και το μέσον του ποταμού, και το ήμισυ της Γαλαάδ έως του ποταμού Ιαβόκ, του ορίου των υιών Αμμών·
 3. και από της πεδινής έως της θαλάσσης Χιννερώθ προς ανατολάς, και έως της θαλάσσης της πεδιάδος, της αλμυράς θαλάσσης προς ανατολάς, κατά την οδόν την προς Βαιθ-ιεσιμώθ, και από του μεσημβρινού μέρους υπό την Ασδώθ-φασγά·
 4. και τα όρια του Ωγ, βασιλέως της Βασάν, του εναπολειφθέντος εκ των γιγάντων και κατοικούντος εν Ασταρώθ και εν Εδρεΐ·
 5. όστις εξουσίαζεν εν τω όρει Αερμών και εν Σαλχά και εν πάση τη Βασάν, έως των ορίων των Γεσσουριτών και των Μααχαθιτών, και επί του ημίσεως της Γαλαάδ, ορίου του Σηών βασιλέως της Εσεβών.
 6. Τούτους επάταξεν ο Μωϋσής ο δούλος του Κυρίου, και οι υιοί Ισραήλ· και έδωκε την γην αυτών ο Μωϋσής ο δούλος του Κυρίου κληρονομίαν εις τους Ρουβηνίτας και εις τους Γαδίτας και εις το ήμισυ της φυλής Μανασσή.
 7. Και ούτοι είναι οι βασιλείς της γης, τους οποίους επάταξεν ο Ιησούς και οι υιοί Ισραήλ, εντεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς, από Βάαλ-γαδ εν τη κοιλάδι του Λιβάνου, και έως του όρους Αλάκ, του αναβαίνοντος εις Σηείρ· και έδωκεν αυτήν ο Ιησούς εις τας φυλάς του Ισραήλ κληρονομίαν, κατά τον διαμερισμόν αυτών·
 8. εις τα όρη και εις τας κοιλάδας και εις τας πεδιάδας και εις Ασδώθ και εις την έρημον και εις το μέρος το μεσημβρινόν· τους Χετταίους, τους Αμορραίους και τους Χαναναίους, τους Φερεζαίους, τους Ευαίους και τους Ιεβουσαίους·
 9. τον βασιλέα της Ιεριχώ, ένα· τον βασιλέα της Γαί, της παρά την Βαιθήλ, ένα·
 10. τον βασιλέα της Ιερουσαλήμ, ένα· τον βασιλέα της Χεβρών, ένα·
 11. τον βασιλέα της Ιαρμούθ, ένα· τον βασιλέα της Λαχείς, ένα.
 12. τον βασιλέα της Εγλών, ένα· τον βασιλέα της Γεζέρ, ένα·
 13. τον βασιλέα της Δεβείρ, ένα· τον βασιλέα της Γεδέρ, ένα·
 14. τον βασιλέα της Ορμά, ένα· τον βασιλέα της Αράδ, ένα.
 15. τον βασιλέα της Λιβνά, ένα· τον βασιλέα της Οδολλάμ, ένα·
 16. τον βασιλέα της Μακκηδά, ένα· τον βασιλέα της Βαιθήλ, ένα·
 17. τον βασιλέα της Θαπφουά, ένα· τον βασιλέα της Εφέρ, ένα·
 18. τον βασιλέα της Αφέκ, ένα· τον βασιλέα της Λασαρών, ένα.
 19. τον βασιλέα της Μαδών, ένα· τον βασιλέα της Ασώρ, ένα.
 20. τον βασιλέα της Σιμβρών-μερών, ένα· τον βασιλέα της Αχσάφ, ένα·
 21. τον βασιλέα της Θαανάχ, ένα· τον βασιλέα της Μεγιδδώ, ένα·
 22. τον βασιλέα της Κέδες, ένα· τον βασιλέα της Ιοκνεάμ εν Καρμέλ, ένα·
 23. τον βασιλέα της Δωρ εν Νάφαθ-δωρ, ένα· τον βασιλέα των εθνών εν Γαλγάλοις, ένα·
 24. τον βασιλέα της Θερσά, ένα. Πάντες οι βασιλείς, τριάκοντα και εις.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/06/12/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.