1. Oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jizreelitki, drugi Daniel z Abigail, pochodzącej z Karmelu,
 2. trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,
 3. piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.
 4. Sześciu mu się urodziło w Hebronie, gdzie królował siedem lat i sześć miesięcy. Potem królował on trzydzieści trzy lata w Jerozolimie.
 5. A synowie, którzy urodzili mu się w Jerozolimie: Szimea, Szobab, Natan, Salomon, czterej z Batszeby, córki Ammiela.
 6. Potem Jibchar, Eliszua, Elifelet.
 7. Nogah, Nefeg, Jafia,
 8. Eliszama, Eliada, Elpalet, dziewięciu.
 9. Wszyscy ci byli synami Dawida, nie licząc synów żon drugorzędnych. A siostrą ich była Tamar.
 10. Synem Salomona był Roboam; synem Roboama — Abiasz, synem Abiasza — Asa, synem Asy — Jozafat,
 11. synem Jozafata — Joram, synem Jorama — Ochozjasz, synem Ochozjasza — Joasz,
 12. synem Joasza — Amazjasz, synem Amazjasza — Azariasz, synem Azariasza — Jotam,
 13. synem Jotama — Achaz, synem Achaza — Ezechiasz, synem Ezechiasza — Manasses,
 14. synem Manassesa — Amon, synem Amona — Jozjasz.
 15. Synowie Jozjasza: pierworodny Jochanan, drugi Jojakim, trzeci Sedecjasz, czwarty Szallum.
 16. Synowie Jojakima: jego syn Jechoniasz, jego syn Sedecjasz.
 17. Synowie Jechoniasza uprowadzonego do niewoli: jego syn Szealtiel,
 18. Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nedabiasz.
 19. Synowie Pedajasza: Zorobabel i Szimei. Synami Zorobabela: Meszullam i Chananiasz oraz ich siostra Szelomit.
 20. [Synowie Meszullama]: Chaszuba, Ohel, Berekiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, pięciu.
 21. Synowie Chananiasza: Pelatiasz i Izajasz; syn jego Refajasz, syn jego Arnan, syn jego Obadiasz, syn jego Szekaniasz.
 22. Synowie Szekaniasza: Szemajasz, Chattusz, Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, sześciu.
 23. Synowie Neariasza: Elioenaj, Ezechiasz i Azrikam, trzej.
 24. Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/13/03/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.