1. Jego syn Jozafat został w jego miejsce królem i umocnił się przeciwko Izraelowi.
 2. Umieścił wojsko we wszystkich warownych miastach Judy i dał zarządców w ziemi judzkiej oraz w miastach Efraima, które zdobył jego ojciec Asa.
 3. Pan zaś był z Jozafatem, ponieważ postępował on takimi drogami, jak na początku jego praojciec ‹Dawid›, i za Baalami nie chodził,
 4. lecz szukał Boga swoich ojców i postępował zgodnie z Jego przykazaniami. Występków Izraela nie naśladował.
 5. Umocnił więc Pan władzę królewską w jego ręku. Wszyscy z Judy oddawali Jozafatowi daninę, tak że posiadał obfite bogactwo i wielką sławę.
 6. Serce jego umocniło się na drogach Pańskich, nadal więc usuwał wyżyny i aszery z Judy.
 7. W trzecim roku swego panowania posłał swoich dowódców: Ben-Chaila i Obadiasza, Zachariasza, Netaneela i Mikajasza, aby nauczali w miastach judzkich.
 8. Z nimi zaś lewitów Szemajasza i Netaniasza, Zebadiasza i Asahela, Szemiramota i Jonatana, Adoniasza, Tobiasza i ‹Tob-Adoniasza›, a z nimi kapłanów Eliszamę i Jorama.
 9. Nauczali oni w Judzie, a mieli ze sobą księgę Prawa Pańskiego i obchodzili wszystkie miasta Judy, pouczając lud.
 10. A bojaźń Pańska padła na wszystkie królestwa otaczające Judę, wskutek czego nie odważyły się walczyć z Jozafatem.
 11. Nawet od Filistynów przynoszono Jozafatowi dary i daniny w srebrze, a Arabowie przyprowadzali mu drobne bydło, siedem tysięcy siedemset baranów i siedem tysięcy siedemset kozłów.
 12. I tak doszedł Jozafat do szczytu swej wielkości. Zbudował on w ziemi Judy zamki warowne i miasta spichlerzy.
 13. Posiadał on liczną służbę w miastach judzkich i załogę dzielnych wojowników w Jerozolimie.
 14. A oto ich spis według ich szczepów. W Judzie tysiącznikami byli: dowódca Adna, a z nim trzysta tysięcy dzielnych wojowników,
 15. a przy jego boku dowódca Jochanan, a z nim dwieście osiemdziesiąt tysięcy ludzi,
 16. a przy jego boku Amazjasz, syn Zikriego, ochotnik w służbie Pańskiej, a z nim dwieście tysięcy dzielnych wojowników.
 17. A z Beniamina dzielny wojownik Eliada, a z nim dwieście tysięcy łuczników i tarczowników.
 18. Pod jego rozkazami Jozabad, a z nim sto osiemdziesiąt tysięcy uzbrojonych ludzi.
 19. Ci wszyscy służyli królowi oprócz tych, których król rozmieścił w warownych miastach po całej ziemi Judy.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/14/17/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.