1. Synowie Issachara: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, czterej.
 2. Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy — za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
 3. Synowie Uzzjego: Izrachiasz, a synowie Izrachiasza: Mikael, Obadiasz, Joel, Jiszszijasz, pięciu, wszyscy naczelnicy rodów.
 4. Przy nich były hufce zbrojne do walki, według spisów i według ich rodów liczące trzydzieści sześć tysięcy, mieli bowiem wiele żon i synów.
 5. A bracia ich we wszystkich rodach Issachara, dzielni wojownicy, liczyli osiemdziesiąt siedem tysięcy; wszyscy zapisani w rodowodach.
 6. [Synowie] Beniamina: Bela, Beker i Jediael, trzej.
 7. Synowie Beli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, pięciu, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy; według swoich wykazów rodowych liczyli dwadzieścia dwa tysiące trzydziestu czterech.
 8. Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera.
 9. Według wykazów rodowych dla swego pokolenia, naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli dwadzieścia tysięcy dwustu.
 10. Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
 11. Wszyscy ci byli synami Jediaela: naczelnicy rodów, dzielni wojownicy, liczyli siedemnaście tysięcy dwustu, gdy wychodzili w szyku na wojnę.
 12. Szuppim i Chuppim, synowie Ira, Chuszim, syn Achera.
 13. Synowie Neftalego: Jachasjel, Guni, Jeser i Szallum, potomkowie z Bilhy.
 14. Synowie Manassesa: Asriel, którego urodziła drugorzędna jego żona, Aramejka. Urodziła ona Makira, ojca Gileada.
 15. Makir wziął żony dla Chuppima i Szuppima. Imię jego siostry było Maaka. Imię drugiego syna Selofchad, lecz Selofchad miał tylko córki.
 16. Maaka, żona Makira, urodziła syna i dała mu imię Peresz. A bratu jego było na imię Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem.
 17. Syn Ulama: Bedan. Ci byli synami Gileada, syna Makira, syna Manassesa.
 18. Ich siostra, Hammoleket, urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.
 19. Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.
 20. Synowie Efraima: synem jego Szutelach, synem jego Bered, synem jego Tachat, synem jego Eleada, synem jego Tachat,
 21. synem jego Zabad, synem jego Szutelach, a także Ezer i Elead. Zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tym kraju, bo tamci zstąpili, aby zabrać ich stada.
 22. Efraim, ich ojciec, przez długi czas obchodził żałobę i przychodzili bracia jego, aby go pocieszyć.
 23. Potem zbliżył się do żony swej, która poczęła i urodziła syna, i dał mu imię Beria, ponieważ stało się nieszczęście w jego domu.
 24. Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron niższe i wyższe oraz Uzzen-Szeera.
 25. Synami jego byli Refach i Reszef, synem jego Telach, synem jego Tachan,
 26. synem jego Ladan, synem jego Ammihud, synem jego Eliszama,
 27. synem jego Nun, synem jego Jozue.
 28. Ich posiadłości i ich siedziby były w Betel i miejscowościach przynależnych; w Naaran ku wschodowi, a ku zachodowi w Gezer i miejscowościach przynależnych, w Sychem i miejscowościach przynależnych aż do Ajji i miast przynależnych.
 29. W rękach synów Manassesa były: Bet-Szean i miejscowości przynależne, Taanak i miejscowości przynależne, Megiddo i miejscowości przynależne, Dor i miejscowości przynależne. W tych mieszkali synowie Józefa, syna Izraela.
 30. Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.
 31. Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita.
 32. Cheber był ojcem Jafleta, Szemera, Chotama i siostry ich Szuy.
 33. Synowie Jafleta: Pasak, Bimhal i Aszwat; to są synowie Jafleta.
 34. Synowie Szemera: Achi, Rohga, Chubba i Aram.
 35. Synowie brata jego, Helema: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.
 36. Synowie Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri i Jimra;
 37. Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.
 38. Synowie Jetera: Jefune, Pispa i Ara.
 39. Synowie Ulli: Arach, Channiel i Risja.
 40. Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy rodów, znamienici mężowie, dzielni wojownicy, główni wśród książąt, a według spisów liczyli w swoich rodowodach dwadzieścia sześć tysięcy wojska zdolnego do walki.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/pol/13/07/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.