1. Αφού δε το τείχος εκτίσθη, και έστησα τας θύρας, και διωρίσθησαν οι πυλωροί και οι ψαλτωδοί και οι Λευΐται,
 2. προσέταξα περί της Ιερουσαλήμ τον αδελφόν μου Ανανί και τον Ανανίαν τον άρχοντα του φρουρίου· διότι ήτο ως άνθρωπος πιστός και φοβούμενος τον Θεόν, υπέρ πολλούς.
 3. Και είπα προς αυτούς, Ας μη ανοίγωνται αι πύλαι της Ιερουσαλήμ εωσού θερμάνη ο ήλιος· και εκείνων έτι παρόντων, να κλείωνται αι θύραι και να ασφαλίζωνται και φυλακαί να διορίζωνται εκ των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, έκαστος εν τη φυλακή αυτού και έκαστος απέναντι της οικίας αυτού.
 4. Και η πόλις ήτο ευρύχωρος και μεγάλη, ο δε λαός ολίγος εν αυτή, και οικίαι δεν ήσαν ωκοδομημέναι.
 5. Και έβαλεν ο Θεός μου εν τη καρδία μου να συνάξω τους προκρίτους και τους προεστώτας και τον λαόν, διά να αριθμηθώσι κατά γενεαλογίαν. Και εύρηκα βιβλίον της γενεαλογίας εκείνων, οίτινες ανέβησαν κατ' αρχάς και εύρηκα γεγραμμένον εν αυτώ.
 6. Ούτοι είναι οι άνθρωποι της επαρχίας, οι αναβάντες εκ της αιχμαλωσίας, εκ των μετοικισθέντων, τους οποίους μετώκισε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, και επιστρέψαντες εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαίαν, έκαστος εις την πόλιν αυτού·
 7. οι ελθόντες μετά Ζοροβάβελ, Ιησού, Νεεμία, Αζαρία, Ρααμία, Νααμανί, Μαροδοχαίου, Βιλσάν, Μισπερέθ, Βιγουαί, Νεούμ, Βαανά. Αριθμός των ανδρών του λαού Ισραήλ·
 8. υιοί Φαρώς, δισχίλιοι εκατόν εβδομήκοντα δύο.
 9. Υιοί Σεφατία, τριακόσιοι εβδομήκοντα δύο.
 10. Υιοί Αράχ, εξακόσιοι πεντήκοντα δύο.
 11. Υιοί Φαάθ-μωάβ, εκ των υιών Ιησού και Ιωάβ, δισχίλιοι και οκτακόσιοι δεκαοκτώ.
 12. Υιοί Ελάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
 13. Υιοί Ζατθού, οκτακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
 14. Υιοί Ζακχαί, επτακόσιοι εξήκοντα.
 15. Υιοί Βιννουΐ, εξακόσιοι τεσσαράκοντα οκτώ.
 16. Υιοί Βηβαΐ, εξακόσιοι εικοσιοκτώ.
 17. Υιοί Αζγάδ, δισχίλιοι τριακόσιοι εικοσιδύο.
 18. Υιοί Αδωνικάμ, εξακόσιοι εξήκοντα επτά.
 19. Υιοί Βιγουαί, δισχίλιοι εξήκοντα επτά.
 20. Υιοί Αδίν, εξακόσιοι πεντήκοντα πέντε.
 21. Υιοί Ατήρ εκ του Εζεκίου, ενενήκοντα οκτώ.
 22. Υιοί Ασούμ, τριακόσιοι εικοσιοκτώ.
 23. Υιοί Βησαί, τριακόσιοι εικοσιτέσσαρες.
 24. Υιοί Αρίφ, εκατόν δώδεκα.
 25. Υιοί Γαβαών, ενενήκοντα πέντε.
 26. Άνδρες Βηθλεέμ και Νετωφά, εκατόν ογδοήκοντα οκτώ.
 27. Άνδρες Αναθώθ, εκατόν εικοσιοκτώ.
 28. Άνδρες Βαιθ-ασμαβέθ, τεσσαράκοντα δύο.
 29. Άνδρες Κιριάθ-ιαρείμ, Χεφειρά, και Βηρώθ, επτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεις.
 30. Άνδρες Ραμά και Γαβαά, εξακόσιοι είκοσι και εις.
 31. Άνδρες Μιχμάς, εκατόν εικοσιδύο.
 32. Άνδρες Βαιθήλ, και Γαί, εκατόν εικοσιτρείς.
 33. Άνδρες της άλλης Νεβώ, πεντήκοντα δύο.
 34. Υιοί του άλλου Ελάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
 35. Υιοί Χαρήμ, τριακόσιοι είκοσι.
 36. Υιοί Ιεριχώ, τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
 37. Υιοί Λωδ, Αδίδ, και Ωνώ, επτακόσιοι είκοσι και εις.
 38. Υιοί Σεναά, τρισχίλιοι εννεακόσιοι τριάκοντα.
 39. Οι ιερείς· υιοί Ιεδαΐα, εκ του οίκου Ιησού, εννεακόσιοι εβδομήκοντα τρεις.
 40. Υιοί Ιμμήρ, χίλιοι πεντήκοντα δύο.
 41. Υιοί Πασχώρ, χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα επτά.
 42. Υιοί Χαρήμ, χίλιοι δεκαεπτά.
 43. Οι Λευΐται· υιοί Ιησού εκ του Καδμιήλ, εκ των υιών Ωδαυΐα, εβδομήκοντα τέσσαρες.
 44. Οι ψαλτωδοί· υιοί Ασάφ, εκατόν τεσσαράκοντα οκτώ.
 45. Οι πυλωροί· υιοί Σαλλούμ, υιοί Ατήρ, υιοί Ταλμών, υιοί Ακκούβ, υιοί Ατιτά, υιοί Σωβαί, εκατόν τριάκοντα οκτώ.
 46. Οι Νεθινείμ· υιοί Σιχά, υιοί Ασουφά, υιοί Ταββαώθ,
 47. υιοί Κηρώς, υιοί Σιαά, υιοί Φαδών,
 48. υιοί Λεβανά, υιοί Αγαβά, υιοί Σαλμαί,
 49. υιοί Ανάν, υιοί Γιδδήλ, υιοί Γαάρ,
 50. υιοί Ρεαΐα, υιοί Ρεσίν, υιοί Νεκωδά,
 51. υιοί Γαζάμ, υιοί Ουζά, υιοί Φασεά,
 52. υιοί Βησαί, υιοί Μεουνείμ, υιοί Ναφουσεσείμ,
 53. υιοί Βακβούκ, υιοί Ακουφά, υιοί Αρούρ,
 54. υιοί Βασλίθ, υιοί Μεϊδά, υιοί Αρσά,
 55. υιοί Βαρκώς, υιοί Σισάρα, υιοί Θαμά,
 56. υιοί Νεσιά, υιοί Ατιφά.
 57. Οι υιοί των δούλων του Σολομώντος· υιοί Σωταΐ, υιοί Σωφερέθ, υιοί Φερειδά,
 58. υιοί Ιααλά, υιοί Δαρκών, υιοί Γιδδήλ,
 59. υιοί Σεφατία, υιοί Αττίλ, υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ, υιοί Αμών.
 60. Πάντες οι Νεθινείμ, και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος, ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο.
 61. Ούτοι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ-μελάχ, Θελ-αρησά, Χερούβ, Αδδών, και Ιμμήρ· δεν ηδύναντο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών, αν ήσαν εκ του Ισραήλ·
 62. Υιοί Δαλαΐα, υιοί Τωβία, υιοί Νεκωδά, εξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
 63. Και εκ των ιερέων· υιοί Αβαΐα, υιοί Ακκώς, υιοί Βαρζελλαΐ, όστις έλαβε γυναίκα εκ των θυγατέρων Βαρζελλαΐ του Γαλααδίτου και ωνομάσθη κατά το όνομα αυτών.
 64. Ούτοι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν, και δεν ευρέθη· όθεν εξεβλήθησαν από της ιερατείας.
 65. Και είπε προς αυτούς ο Θιρσαθά, να μη φάγωσιν από των αγιωτάτων πραγμάτων, εωσού αναστηθή ιερεύς μετά Ουρίμ και Θουμμίμ.
 66. Πάσα η σύναξις ομού ήσαν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήκοντα,
 67. εκτός των δούλων αυτών και των θεραπαινίδων αυτών, οίτινες ήσαν επτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα επτά· και πλην τούτων διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε ψαλτωδοί και ψάλτριαι.
 68. Οι ίπποι αυτών, επτακόσιοι τριάκοντα έξ· αι ημίονοι αυτών, διακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε·
 69. αι κάμηλοι, τετρακόσιαι τριάκοντα πέντε· αι όνοι, εξακισχίλιαι επτακόσιαι είκοσι.
 70. Και τινές εκ των αρχηγών των πατριών έδωκαν διά το έργον. Ο Θιρσαθά έδωκεν εις το θησαυροφυλάκιον χιλίας δραχμάς χρυσίου, πεντήκοντα φιάλας, πεντακοσίους τριάκοντα ιερατικούς χιτώνας.
 71. Και τινές εκ των αρχηγών των πατριών έδωκαν εις το θησαυροφυλάκιον του έργου είκοσι χιλιάδας δραχμάς χρυσίου και δύο χιλιάδας διακοσίας μνας αργυρίου.
 72. Και το δοθέν από του επιλοίπου λαού ήτο είκοσι χιλιάδες δραχμαί χρυσίου, και δισχίλιαι μναι αργυρίου, και εξήκοντα επτά ιερατικοί χιτώνες.
 73. Ούτως οι ιερείς και οι Λευΐται και οι πυλωροί και οι ψαλτωδοί και μέρος εκ του λαού και οι Νεθινείμ και πας ο Ισραήλ, κατώκησαν εν ταις πόλεσιν αυτών. Και ότε έφθασεν ο έβδομος μην, οι υιοί Ισραήλ ήσαν εν ταις πόλεσιν αυτών.

Постоянная ссылка на эту страницу bibleonline.ru/bible/ell/16/07/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2019