1. Αύται είναι αι οδοιπορίαι των υιών Ισραήλ, των εξελθόντων εκ της γης Αιγύπτου κατά τα στρατεύματα αυτών διά χειρός του Μωϋσέως και του Ααρών.
 2. Και έγραψεν ο Μωϋσής τας εξόδους αυτών κατά τας οδοιπορίας αυτών, διά προσταγής του Κυρίου· και αύται είναι αι οδοιπορίαι αυτών κατά τας εξόδους αυτών.
 3. Και εσηκώθησαν από Ραμεσσή τον πρώτον μήνα, τη δεκάτη πέμπτη ημέρα του πρώτου μηνός· τη επαύριον του πάσχα εξήλθον οι υιοί Ισραήλ εν χειρί υψηλή ενώπιον πάντων των Αιγυπτίων·
 4. ενώ οι Αιγύπτιοι έθαπτον εκείνους, τους οποίους ο Κύριος επάταξε μεταξύ αυτών, παν πρωτότοκον· και εις τους θεούς αυτών έκαμεν ο Κύριος εκδίκησιν.
 5. Και σηκωθέντες οι υιοί Ισραήλ από Ραμεσσή, εστρατοπέδευσαν εν Σοκχώθ.
 6. Και σηκωθέντες από Σοκχώθ, εστρατοπέδευσαν εν Εθάμ, ήτις είναι εν τω άκρω της ερήμου.
 7. Και σηκωθέντες από Εθάμ, έστρεψαν προς Πι-αϊρώθ, ήτις είναι κατέναντι Βέελ-σεφών· και εστρατοπέδευσαν κατέναντι της Μιγδώλ.
 8. Και σηκωθέντες απ' έμπροσθεν της Αϊρώθ, διέβησαν διά της θαλάσσης εις την έρημον· και ώδοιπόρησαν οδόν τριών ημερών διά της ερήμου Εθάμ και εστρατοπέδευσαν εν Μερρά.
 9. Και σηκωθέντες από Μερρά, ήλθον εις Αιλείμ· και ήσαν εν Αιλείμ δώδεκα πηγαί υδάτων και εβδομήκοντα δένδρα φοινίκων· και εστρατοπέδευσαν εκεί.
 10. Και σηκωθέντες από Αιλείμ, εστρατοπέδευσαν παρά την Ερυθράν θάλασσαν.
 11. Και σηκωθέντες από της Ερυθράς θαλάσσης, εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμω Σιν.
 12. Και σηκωθέντες από της ερήμου Σιν, εστρατοπέδευσαν εν Δοφκά.
 13. Και σηκωθέντες από Δοφκά, εστρατοπέδευσαν εν Αιλούς.
 14. Και σηκωθέντες από Αιλούς, εστρατοπέδευσαν εν Ραφιδείν, όπου δεν ήτο ύδωρ διά να πίη ο λαός.
 15. Και σηκωθέντες από Ραφιδείν, εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμω Σινά.
 16. Και σηκωθέντες από της ερήμου Σινά, εστρατοπέδευσαν εν Κιβρώθ-αττααβά.
 17. Και σηκωθέντες από Κιβρώθ-αττααβά, εστρατοπέδευσαν εν Ασηρώθ.
 18. Και σηκωθέντες από Ασηρώθ, εστρατοπέδευσαν εν Ριθμά.
 19. Και σηκωθέντες από Ριθμά, εστρατοπέδευσαν εν Ριμμών-φαρές.
 20. Και σηκωθέντες από Ριμμών-φαρές, εστρατοπέδευσαν εν Λιβνά.
 21. Και σηκωθέντες από Λιβνά, εστρατοπέδευσαν εν Ρισσά.
 22. Και σηκωθέντες από Ρισσά, εστρατοπέδευσαν εν Κεελαθά.
 23. Και σηκωθέντες από Κεελαθά, εστρατοπέδευσαν εν τω όρει Σαφέρ.
 24. Και σηκωθέντες από του όρους Σαφέρ, εστρατοπέδευσαν εν Χαραδά.
 25. Και σηκωθέντες από Χαραδά, εστρατοπέδευσαν εν Μακηλώθ.
 26. Και σηκωθέντες από Μακηλώθ, εστρατοπέδευσαν εν Ταχάθ.
 27. Και σηκωθέντες από Ταχάθ, εστρατοπέδευσαν εν Θαρά.
 28. Και σηκωθέντες από Θαρά, εστρατοπέδευσαν εν Μιθκά.
 29. Και σηκωθέντες από Μιθκά, εστρατοπέδευσαν εν Ασεμωνά.
 30. Και σηκωθέντες από Ασεμωνά, εστρατοπέδευσαν εν Μοσηρώθ.
 31. Και σηκωθέντες από Μοσηρώθ, εστρατοπέδευσαν εν Βενέ-ιακάν.
 32. Και σηκωθέντες από Βενέ-ιακάν, εστρατοπέδευσαν εν τω όρει Γαδγάδ.
 33. Και σηκωθέντες από του όρους Γαδγάδ, εστρατοπέδευσαν εν Ιοτβαθά.
 34. Και σηκωθέντες από Ιοτβαθά, εστρατοπέδευσαν εν Εβρωνά.
 35. Και σηκωθέντες από Εβρωνά, εστρατοπέδευσαν εν Εσιών-γάβερ.
 36. Και σηκωθέντες από Εσιών-γάβερ, εστρατοπέδευσαν εν τη ερήμω Σιν, ήτις είναι η Κάδης.
 37. Και σηκωθέντες από Κάδης, εστρατοπέδευσαν εν τω όρει Ωρ, κατά το άκρον της γης Εδώμ.
 38. Και ανέβη Ααρών ο ιερεύς, διά προσταγής του Κυρίου, εις το όρος Ωρ και απέθανεν εκεί, το τεσσαρακοστόν έτος της εξόδου των υιών Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, τον πέμπτον μήνα· την πρώτην του μηνός.
 39. Και ο Ααρών ήτο εκατόν εικοσιτριών ετών, ότε απέθανεν εν τω όρει Ωρ.
 40. Και ήκουσεν ο Χαναναίος, βασιλεύς της Αράδ, όστις κατώκει προς μεσημβρίαν, εν γη Χαναάν, την έλευσιν των υιών Ισραήλ.
 41. Και σηκωθέντες από του όρους Ωρ, εστρατοπέδευσαν εν Σαλμωνά.
 42. Και σηκωθέντες από Σαλμωνά, εστρατοπέδευσαν εν Φυνών.
 43. Και σηκωθέντες από Φυνών, εστρατοπέδευσαν εν Ωβώθ.
 44. Και σηκωθέντες από Ωβώθ, εστρατοπέδευσαν εν Ιϊέ-αβαρίμ, κατά τα όρια του Μωάβ.
 45. Και σηκωθέντες από Ιείμ, εστρατοπέδευσαν εν Δαιβών-γαδ.
 46. Και σηκωθέντες από Δαιβών-γαδ, εστρατοπέδευσαν εν Αλμών-διβλαθαΐμ.
 47. Και σηκωθέντες από Αλμών-διβλαθαΐμ, εστρατοπέδευσαν εις τα όρη Αβαρίμ, κατέναντι Νεβώ.
 48. Και σηκωθέντες από των ορέων Αβαρίμ, εστρατοπέδευσαν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ.
 49. Και εστρατοπέδευσαν παρά τον Ιορδάνην, από Βαιθ-ιεσιμώθ έως Αβέλ-σιττίμ, εις τας πεδιάδας Μωάβ.
 50. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν εις τας πεδιάδας Μωάβ παρά τον Ιορδάνην κατέναντι της Ιεριχώ, λέγων,
 51. Λάλησον προς τους υιούς Ισραήλ και ειπέ προς αυτούς, Αφού διαβήτε τον Ιορδάνην προς την γην Χαναάν,
 52. θέλετε εκδιώξει πάντας τους κατοίκους της γης απ' έμπροσθέν σας και καταστρέψει πάσας τας εικόνας αυτών και καταστρέψει πάντα τα χυτά είδωλα αυτών και κατεδαφίσει πάντας τους βωμούς αυτών·
 53. και θέλετε κυριεύσει την γην και κατοικήσει εν αυτή· διότι εις εσάς έδωκα την γην ταύτην εις κληρονομίαν·
 54. και θέλετε διαμοιρασθή την γην διά κλήρων μεταξύ των συγγενειών σας· εις τους περισσοτέρους θέλετε δώσει περισσοτέραν κληρονομίαν, και εις τους ολιγωτέρους θέλετε δώσει ολιγωτέραν κληρονομίαν· εκάστου η κληρονομία θέλει είσθαι εις το μέρος όπου πέση ο κλήρος αυτού· κατά τας φυλάς των πατέρων σας θέλετε κληρονομήσει.
 55. Εάν όμως δεν εκδιώξητε τους κατοίκους της γης απ' έμπροσθέν σας, τότε όσους ηθέλετε αφήσει εξ αυτών να μένωσι, θέλουσιν είσθαι άκανθαι εις τους οφθαλμούς σας και κέντρα εις τας πλευράς σας και θέλουσι σας ενοχλεί εν τω τόπω όπου κατοικείτε·
 56. και έτι, καθώς εστοχαζόμην να κάμω εις αυτούς, ούτω θέλω κάμει εις εσάς.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/04/33/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2022
Перейти на новую версию сайта.