1. Ταύτα δε είναι τα ονόματα των φυλών· από του βορείου άκρου, κατά την οδόν της Εθλών, καθώς υπάγει τις εις Αιμάθ, Ασάρ-ενάν, το όριον της Δαμασκού προς βορράν, κατά το μέρος της Αιμάθ· και ταύτα είναι το ανατολικόν αυτού πλευρόν και το δυτικόν· του Δαν, εν μερίδιον.
 2. Και πλησίον του ορίου του Δαν, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ασήρ, εν.
 3. Και πλησίον του ορίου του Ασήρ, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Νεφθαλί, εν.
 4. Και πλησίον του ορίου του Νεφθαλί, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Μανασσή, εν.
 5. Και πλησίον του ορίου του Μανασσή, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Εφραΐμ, εν.
 6. Και πλησίον του ορίου του Εφραΐμ, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ρουβήν, εν.
 7. Και πλησίον του ορίου του Ρουβήν, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ιούδα, εν.
 8. Και πλησίον του ορίου του Ιούδα, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, θέλει είσθαι το μερίδιον, το οποίον θέλετε αφιερώσει από εικοσιπέντε χιλιάδων καλάμων εις πλάτος, κατά δε το μήκος ως εν των άλλων μεριδίων, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού· και το αγιαστήριον θέλει είσθαι εν μέσω αυτού.
 9. Η μερίς, την οποίαν θέλετε αφιερώσει εις τον Κύριον, θέλει είσθαι από είκοσιπέντε χιλιάδων κατά μήκος και δέκα χιλιάδων κατά πλάτος.
 10. Και δι' αυτούς, διά τους ιερείς, θέλει είσθαι αύτη η αγία μερίς, προς βορράν είκοσιπέντε χιλιάδων κατά μήκος και προς δυσμάς δέκα χιλιάδων κατά πλάτος και προς ανατολάς δέκα χιλιάδων κατά πλάτος και προς νότον είκοσιπέντε χιλιάδων κατά μήκος· και το αγιαστήριον του Κυρίου θέλει είσθαι εν μέσω αυτού.
 11. Αύτη θέλει είσθαι διά τους ιερείς τους καθιερωθέντας, εκ των υιών Σαδώκ, τους φυλάξαντας την φυλακήν μου, τους μη αποπλανηθέντας εις την αποπλάνησιν των υιών Ισραήλ, καθώς απεπλανήθησαν οι Λευΐται.
 12. Και αύτη η αφιερωθείσα μερίς της γης θέλει είσθαι εις αυτούς αγιωτάτη, πλησίον του ορίου των Λευϊτών.
 13. Και πλησίον του ορίου των ιερέων θέλουσιν έχει οι Λευΐται είκοσιπέντε χιλιάδας κατά μήκος και δέκα χιλιάδας κατά πλάτος· όλον το μήκος θέλει είσθαι είκοσιπέντε χιλιάδων και το πλάτος δέκα χιλιάδων.
 14. Και δεν θέλουσι πωλήσει εξ αυτού ουδέ θέλουσιν αλλάξει ουδέ θέλουσιν απαλλοτριώσει τα πρωτογεννήματα της γής· διότι είναι άγιον εις τον Κύριον.
 15. Αι δε πέντε χιλιάδες αι περισσεύουσαι εις το πλάτος απέναντι των είκοσιπέντε χιλιάδων θέλουσιν είσθαι τόπος βέβηλος διά την πόλιν, προς κατοίκησιν και διά προάστεια· και η πόλις θέλει είσθαι εν μέσω αυτού.
 16. Και ταύτα θέλουσιν είσθαι τα μέτρα αυτής· το βόρειον πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσιαι και το μεσημβρινόν πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσιαι και κατά το ανατολικόν πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσιαι και το δυτικόν πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσιαι.
 17. Και τα προάστεια της πόλεως θέλουσιν είσθαι προς βορράν διακόσιαι πεντήκοντα και προς νότον διακόσιαι πεντήκοντα και προς ανατολάς διακόσιαι πεντήκοντα και προς δυσμάς διακόσιαι πεντήκοντα.
 18. Και το επίλοιπον κατά μήκος το συνεχόμενον μετά της αγίας μερίδος, δέκα χιλιάδες προς ανατολάς και δέκα χιλιάδες προς δυσμάς, και θέλει συνέχεσθαι μετά της αγίας μερίδος, και τα γεννήματα αυτού θέλουσιν είσθαι διά τροφήν των υπηρετούντων την πόλιν.
 19. Και οι υπηρετούντες την πόλιν θέλουσιν υπηρετεί αυτήν εκ πασών των φυλών του Ισραήλ.
 20. Άπαν το αφιέρωμα θέλει είσθαι εικοσιπέντε χιλιάδων μετά εικοσιπέντε χιλιάδων· τετράγωνον θέλετε αφιερώσει την αγίαν μερίδα, μετά της ιδιοκτησίας της πόλεως.
 21. Και το υπόλοιπον θέλει είσθαι διά τον άρχοντα, εντεύθεν και εντεύθεν της αγίας μερίδος, και της ιδιοκτησίας της πόλεως, απέναντι των εικοσιπέντε χιλιάδων του αφιερώματος κατά το ανατολικόν όριον, και προς δυσμάς απέναντι των εικοσιπέντε χιλιάδων κατά το δυτικόν όριον, πλησίον των μερίδων του άρχοντος. Ούτω θέλει είσθαι αγία μερίς· και το αγιαστήριον του οίκου εν μέσω αυτού.
 22. Και εκ της ιδιοκτησίας των Λευϊτών και εκ της ιδιοκτησίας της πόλεως, αίτινες είναι εν μέσω του ανήκοντος εις τον άρχοντα, μεταξύ του ορίου του Ιούδα και του ορίου του Βενιαμίν, τούτο θέλει είσθαι του άρχοντος.
 23. Περί δε των επιλοίπων φυλών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Βενιαμίν, εν μερίδιον.
 24. Και πλησίον του ορίου του Βενιαμίν, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Συμεών, εν.
 25. Και πλησίον του ορίου του Συμεών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ισσάχαρ, εν.
 26. Και πλησίον του ορίου του Ισσάχαρ, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Ζαβουλών, εν.
 27. Και πλησίον του ορίου του Ζαβουλών, από του ανατολικού πλευρού έως του δυτικού πλευρού, του Γαδ, εν.
 28. Και πλησίον του ορίου του Γαδ κατά το μεσημβρινόν πλευρόν προς νότον, το όριον θέλει είσθαι από Θαμάρ έως των υδάτων της Μεριβά Κάδης, κατά τον χείμαρρον έως της μεγάλης θαλάσσης.
 29. Αύτη είναι η γη, την οποίαν θέλετε κληρώσει εις τας φυλάς του Ισραήλ διά κληρονομίαν, και αύται είναι αι μερίδες αυτών, λέγει Κύριος ο Θεός.
 30. Και αύτη είναι η έκτασις της πόλεως η προς βορράν, τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσια μέτρα.
 31. Και αι πύλαι της πόλεως θέλουσιν είσθαι κατά τα ονόματα των φυλών Ισραήλ· τρεις πύλαι προς βορράν· η πύλη του Ρουβήν μία, η πύλη του Ιούδα μία, πύλη του Λευΐ μία.
 32. Και κατά το ανατολικόν πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσια μέτρα· και τρεις πύλαι· και η πύλη του Ιωσήφ μία, η πύλη του Βενιαμίν μία, η πύλη του Δαν μία.
 33. Και κατά το μεσημβρινόν πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσια μέτρα, και τρεις πύλαι· η πύλη του Συμεών μία, η πύλη του Ισσάχαρ μία, η πύλη του Ζαβουλών μία.
 34. Κατά το δυτικόν πλευρόν τέσσαρες χιλιάδες και πεντακόσια· αι πύλαι αυτών τρείς· η πύλη του Γαδ μία, η πύλη του Ασήρ μία, η πύλη του Νεφθαλί μία.
 35. Η περιφέρεια ήτο δεκαοκτώ χιλιάδων μέτρων. Και το όνομα της πόλεως απ' εκείνης της ημέρας θέλει είσθαι, Ο Κύριος εκεί.

Постоянная ссылка на эту страницу old.bibleonline.ru/bible/ell/26/48/.

Выбор перевода и языка© Библия Онлайн, 2003-2021
Перейти на новую версию сайта.